Vlada usvojila Plan prijma u 2019.

 

Kao i obično na početku godine, Vlada RH počela je usvajati neophodne dokumente nužne za funkcioniranje obrambenog resora i Oružanih snaga u tekućoj godini. Tako je na jutrošnjoj 138. sjednici Vlada jednoglasno usvojila „Prijedlog Plana prijma osoblja za 2019. godinu u Hrvatsku vojsku s prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja“. Ministar obrane Damir Krstičević ukratko je ministrima predstavio samo prvi dio ove odluke, odnosno Plan prijma u OS RH u 2019. godini:

„Ovim planom prijema nastavlja se trajni proces planskog prijema vojnika i mladih časnika u službu radi pomlađivanja kadrova i održavanja brojčane veličine Hrvatske vojske. Predloženi plan obuhvaća prijem 976 novih djelatnika s tržišta rada na temelju javnog natječaja za mjesta vojnika i časnika, dok 629 osoba predstavlja prijem osoba koji su već zaposleni u Hrvatskoj vojsci i koji ovim planom mijenjaju postojeću kategoriju.

Posljednjim izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama iz 2018. ugovorna vojnička služba uređena je na bitno drugačiji način u odnosu na ranije razdoblje. Tako je umjesto sklapanja prvog, drugog, odnosno trećeg ugovora o vojničkoj službi, s maksimalnim trajanjem od 15 godina, predviđena mogućnost da se nakon prvog ugovora o vojničkoj službi u trajanju od 2 godine sklopi 2. ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme. Ovom značajnom mjerom, koju smo uspostavili izmjenama zakona, omogućuje se sigurnost zaposlenja i životnog planiranja, uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi. Tako tijekom 2018. 526 vojnika sklopilo je ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme, dok se ove godine, u skladu s ovim Planom, planira sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme za 1.000 vojnika. Za provedbu ovog Plana osigurana su financijska sredstva u financijskom planu Ministarstva obrane za 2019. godinu“.

Što se ovog drugog dijela tiče – plan promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja – Krstičević nije rekao ni riječi, ali je MORH najavio da će danas ministar obrane Krstičević i načelnik GS OS RH Vladi RH prezentirati prijedlog novog ustroja OS RH, naravno iza zatvorenih vrata.

Plan prijma – brojke, modeli i kategorije

Tijekom ove godine, previđena su 4 modela prijma: (1) prijam s tržišta rada, (2) prijam promjenom kategorije postojećeg osoblja, (3) prijam kandidata za časnike, i (4) upućivanje na osposobljavanje za časnika. Pri tome je određeno sljedeće:

1. Prijam s tržišta rada obuhvaća ukupno 936 osoba, od toga: (1) 900 vojnika/mornara na temelju javnog natječaja s kojima će biti potpisani ugovori o vojničkoj službi, (2) 20 vojnih specijalista na temelju javnog natječaja, (3) 7 državnih službenika na temelju javnog natječaja, te (4) 9 osoba izabranih u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja za provedbu studijskih programa HVU.

2. Prijam promjenom kategorije postojećeg osoblja obuhvaća ukupno 400 ljudi, od toga: (1) 360 dočasnika koji će biti primljeni između ugovornih vojnika/mornara, te (2) 40 vojnih specijalista koji će se primiti iz redova časnika, dočasnika, ugovornih vojnika/mornara, te državnih službenika i namještenika u sastavu OS RH.

3. Prijam kandidata za časnike obuhvaća 189 ljudi, od toga: (1) 125 časnika od kadeta polaznika sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“, (2) 49 časnika koji će se primiti između kandidata za časnike iz OS RH koji su 2017. i 2018. godine upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe, te (3) 15 časnika od kandidata za časnike s tržišta rada koji su 2018. godine upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe.

4. upućivanje na osposobljavanje za časnika obuhvaća 80 ljudi, i to: (1) 40 kandidata za časnike između ugovornih vojnika/mornara i dočasnika s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnika, te (2) 40 kandidata za časnike s tržišta rada na temelju javnog natječaja s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnika.

Ukupno se, dakle, radi o prijmu 976 novih pripadnika OS RH s tržišta rada na temelju javnog natječaja, i 629 ljudi unutar već zaposlenih u OS RH, a koji će ovim Planom promijeniti postojeću statusnu kategoriju.

U 2019. godini, prijam 900 kandidata za vojnike/mornare iz dostupnih naraštaja dragovoljnoga vojnog osposobljavanja obavit će se u I. (350 kandidata), II. (200 kandidata), III. (200 kandidata) i IV. tromjesečju (150 kandidata). Dinamika prijma uskladit će se s dinamikom provedbe dragovoljnoga vojnog osposobljavanja. U okviru ovog broja vojnika primit će se i 25 osoba s kojima je sklopljen ugovor o stipendiranju na temelju školovanja za zvanje zrakoplovnog tehničara u skladu s odredbama ugovora bez provedbe vrednovanja prema kriterijima iz Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18).

Tijekom ove godine na dočasničke dužnosti primit će se 360 kandidata isključivo među ugovornim vojnicima/mornarima koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe i s kojima će pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme biti raskinuti ugovori o vojničkoj službi. U svakom od 4 tromjesečja primit će se po 90 dočasnika.

Na temelju javnog natječaja uputit će se na osposobljavanje za časnika 40 kandidata s tržišta rada za tzv. kritične kategorije osoblja, a to su doktori medicine, magistri inženjeri iz područja kibernetičke/IT struke, prvostupnici inženjeri aeronautike i magistar psihologije.

Koliko to košta?

U Financijskom planu Ministarstva obrane za 2019. godinu u okviru „Programa 2505 – Upravljanje i potpora osoblju“ u „Aktivnosti A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba“ osigurano je 578.025,00 kuna za sve aktivnosti do prijma kandidata za časnike, dočasnike, vojne specijaliste i vojnike/mornare u djelatnu vojnu službu, te prijam državnih službenika.

Prema planiranoj dinamici prijma i strukturi osoblja procijenjen je bruto trošak rashoda za novozaposlene u ukupnom iznosu od 59.416.607,00 kuna. Navedeni iznos osiguran je u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2019. godinu u okviru „Programa 2505 – Upravljanje i potpora osoblju“, „Aktivnosti A545052 – Troškovi osoblja i personalna potpora“ i „Aktivnosti A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba“.

Rizici i njihovo smanjenje

Kao glavne rizike u provedbi ovog Plana prijma MORH navodi 4 razloga: (1) nedostatan odaziv kandidata za popunu kritičnih kategorija osoblja kao kandidata za prijam, (2) nedostatan odaziv kandidata za prijam na vojničke dužnosti, (3) nedostatan broj kandidata za časnike iz sustava, te (4) druge rizike. No iz dosadašnjeg iskustva MORH kao da nije ništa naučio, a sustav se nije odvažio ni na uvođenje nekih ozbiljnih poticajnih mjera – umjesto toga, kao i do sada, navodi se tek iste stare mjere za smanjenje utjecaja rizika na ostvarenje Plana prijma – dosljednu provedbu Plana, usmjeravanje promidžbe prema ciljanim skupinama, te redovito praćenje i razmatranje izvješća o provedbi Plana. Jedina stvarno konkretna mjera koju je MORH nedavno objavio predstavlja podizanje naknade za dragovoljno služenje vojnog roka na 3000 kn, što bi barem donekle trebalo pomoći u popularizaciji ovog bitnog ulaznog kanala za popunu djelatnog sastava OS RH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.