Plan prijma u OS RH u 2020.

 

Vlada je u okviru osme točke dnevnoga reda na jutrošnjoj 209. sjednici usvojila prijedlog još jednog godišnjeg dokumenta – Plana prijma osoblja za 2020. godinu u Hrvatsku vojsku s Prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja. Plan prijma je u najosnovnijim crtama predstavio državni tajnik u MORH-u Zdravko Jakop:

Ovim planom nastavlja se trajni proces prijama vojnika, dočasnika i časnika u službu radi pomlađivanja kadrova i održavanja veličine Hrvatske vojske. Planom za 2020. godinu obuhvaćen je prijam 915 osoba s tržišta rada na temelju javnog natječaja, dok 711 osoba predstavlja prijam unutar pripadnika koji su već zaposleni u Hrvatskoj vojsci i koji ovim Planom mijenjaju postojeću statusnu kategoriju. Najveći dio Plana odnosi se na prijam 800 vojnika, a izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama RH ugovorna vojnička služba uređena je drugačije u odnosu na ranije razdoblje. Tako je umjesto sklapanja ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme predviđena mogućnost da se nakon prvog ugovora o vojničkoj službi u trajanju od 2 godine sklopi drugi ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme. Ovom značajnom mjerom koju smo uspostavili izmjenama Zakona omogućuje se sigurnost zaposlenja i životnog planiranja, uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi. Za provedbu ovog Plana osigurana su financijska sredstva u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2020. godinu“.

Na što se odnosi Plan promjene kategorija postojećeg vojnog osoblja Jakop nije pojasnio, a u popratnom dokumentu naslućuju se njegove naznake.

Planom prijma za 2020. godinu predviđeno je nekoliko vrsta prijma:

(1) prijam s tržišta rada – ukupno 868 ljudi, i to:

 • 800 vojnika/mornara na temelju javnog natječaja, s kojima će biti potpisani ugovori o vojničkoj službi
 • 50 namještenika na temelju javnog natječaja
 • 9 osoba izabranih u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja za provedbu studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
 • 9 osoba izabranih u znanstvena zvanja za provedbu znanstvenog rada u Centru za obrambene i strateške studije „Janko Bobetko“ Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“

(2) prijam promjenom kategorije postojećeg osoblja – ukupno 480 ljudi:

 • 440 dočasnika koji će se primiti između ugovornih vojnika/mornara
 • 40 vojnih specijalista koji će se primiti između časnika, dočasnika, ugovornih vojnika/mornara te državnih službenika i namještenika iz redova Oružnih snaga RH

Vlada jednoglasno ZA Plan prijma

(3) prijam kandidata za časnike – ukupno 181 osoba:

 • 76 časnika od kadeta polaznika sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“
 • 91 časnik koji će se primiti između kandidata za časnike iz OS RH koji su kao vojnici ili dočasnici u 2018. i 2019. godini upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe
 • 14 časnika od kandidata za časnike s tržišta rada koji su 2019. godine upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe

(4) upućivanje na osposobljavanje za časnika – ukupno 97 osoba:

 • 50 kandidata za časnike između ugovornih vojnika/mornara i dočasnika, s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnike
 • 47 kandidata za časnike s tržišta rada na temelju javnog natječaja, s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnike.

Sve u svemu, Planom za 2020. godinu obuhvaćen je prijam 915 djelatnika s tržišta rada na temelju javnog natječaja, dok 711 osoba predstavlja prijam unutar osoba koje su već zaposlene u OS RH i koje ovim Planom mijenjaju postojeću statusnu kategoriju.

Detaljnije o kategorijama

MORH-ovi stipendisti – budući zrakoplovni tehničari (Photo:MORH/M.Čobanović)

(1) Tijekom ove godine MORH i OS RH planiraju prijam 800 kandidata za vojnike/mornare iz dostupnih naraštaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja kroz 3 ciklusa: u I. tromjesečju – 350 kandidata, u II. tromjesečju – 200 kandidata i u III. tromjesečju – 250 kandidata. Predviđeni plan po tromjesečjima može se mijenjati ovisno o broju prijavljenih kandidata, ali ne više od 800 kandidata na godišnjoj razini. U okviru ovog broja za prijam vojnika primit će se i 21 osoba s kojima je sklopljen ugovor o stipendiranju na temelju školovanja za zvanje zrakoplovnog tehničara u skladu s odredbama ugovora bez provedbe vrednovanja prema kriterijima iz Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18).

U 2020. godini planira se i prijam 50 namještenika – to je kategorija čije sustavno popunjavanje nije provođeno godinama te je njihova prosječna dob iznad 50 godina, a broj ustrojbenih mjesta je u proteklih deset godina znatno smanjen. Trenutno je nepopunjeno oko 150 ustrojbenih mjesta, te je prijam ovogodišnjih 50 za MORH i OS RH početak sustavnog obnavljanja ove kategorije osoblja. Planira se i prijam 9 osoba izabranih u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja za potrebe provođenja studijskih programa Hrvatskoga vojnog učilišta, kao i 9 osoba izabranih u znanstvena zvanja za potrebe znanstvenog rada u Centru za obrambene i strateške studije „Janko Bobetko“ pri HVU.

Temeljem izmjena Zakona o službi u OS RH iz 2018. godine, sada je moguće – kako je rekao i državni tajnik Jakop – nakon prvog ugovora o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine sklopiti drugi ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (do 45. godine života). Temeljem toga, u 2018. je sklopljeno 526 ugovora o službi na neodređeno vrijeme, a 2019. – 1.574 ugovora, dok se u ovoj godini planiraju još 1.342 takva ugovora. Kao što smo već spomenuli, iako takve izmjene pristupa možda i nose ponešto privremenih statusnih prednosti za takve „trajno zaposlene“, oni ipak (1) u osnovi štete podmlađivanju kadrovske strukture obrambenog sustava, te vode (2) već dokazano lošoj praksi ranog umirovljenja po posebnim propisima, ili (3) isporuci ljudi na tržište rada, po prvi put, u dobi koja je dokazano teško zaposliva.

(2) Tijekom ove godine na dočasničke dužnosti primit će se 440 kandidata isključivo među ugovornim vojnicima/mornarima koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe i s kojima će pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme biti raskinuti ugovori o vojničkoj službi. Njihov prijam ravnomjerno je raspoređen na 110 osoba u svakom od 4 tromjesečja. Internim oglasom popunjavat će se i 40 ustrojbenih mjesta vojnih specijalista, i to temeljem pravilnika o vojnim specijalistima i popisa posebnih specijalističkih zvanja vojnih specijalista u OS RH.

(3) Na temelju ugovora o školovanju, nakon završetka školovanja provest će se prijam 76 kadeta sa sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“, ovisno o iskazanom interesu polaznika 14. naraštaja kadeta za nastavak školovanja na diplomskom studiju. Tijekom 2020. godine završetkom prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe i dodjelom prve razine čina te rasporedom na časničke dužnosti časnicima će postati 14 kandidata za časnika s tržišta rada upućenih na osposobljavanje za časnika u 2019. godini. Osim kadrova s tržišta rada, završetkom prve razine sljedno-rastuće časničke izobrazbe i dodjelom prvog časničkog čina, te rasporedom na časničke dužnosti, časnicima će postati 91 kandidat za časnike koji su kao vojnici/mornari i dočasnici iz sustava upućeni na osposobljavanje za časnika u 2018. i 2019. godini.

(4) Na temelju javnog natječaja uputit će se na osposobljavanje za časnika 47 kandidata s tržišta rada za kritične kategorije osoblja (doktori medicine, doktori dentalne medicine, doktori veterinarske medicine, magistri inženjeri iz područja kibernetičke/IT struke, prvostupnici inženjeri aeronautike, magistri psihologije i magistri prava). A na temelju internog oglasa 50 vojnika/mornara i dočasnika uputit će se kao kandidati za časnika na prvu razinu sljedno-rastuće časničke izobrazbe. Njihovo upućivanje na osposobljavanje za časnike planirano je u trećem tromjesečju ove godine.

Koliko to košta?

U Financijskom planu Ministarstva obrane za 2020. godinu u okviru programa „2505 – Upravljanje i potpora osoblju“ u aktivnosti „A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba“ osigurano je 755.790,00 kuna za sve aktivnosti do prijma kandidata za časnike, dočasnike, vojne specijaliste i vojnike/mornare u djelatnu vojnu službu, te za prijam namještenika. Pri tome, za razliku od nekih prijašnjih godina, ovi novci za 2020. (kao i 2019.) nisu podijeljeni po kategorijama troškova (promidžba, natječaji i privlačenje kandidata, zdravstveni i psihologijski pregledi) – što je još jedan sitni detalj šireg trenda smanjivanja transparentnosti u obrani.

Prema planiranoj dinamici prijma i strukturi osoblja procijenjen je i bruto godišnji trošak rashoda za novozaposlene u iznosu od 51.360.715,00 kuna. Navedeni iznos osiguran je u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2020. godinu u okviru programa „2505 – Upravljanje i potpora osoblju“, aktivnosti „A545052 – Troškovi osoblja i personalna potpora“ i aktivnosti „A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba“.

Rizici, problemi i njihova rješenja

Nažalost, rizici koji prijete provedbi Plana prijma u 2020. godini su u riječ jednaki onima koje se u sličnom dokumentu navelo lani. Ponovo su to četiri navedene točke – (1) nedostatan odaziv kandidata za popunu kritičnih kategorija osoblja kao kandidata za prijam, (2) nedostatan odaziv kandidata za prijam na vojničke dužnosti, (3) nedostatan broj kandidata za časnike iz obrambenog sustava, te (4) drugi rizici koji se mogu pojaviti tijekom realizacije ovoga Plana. Jednako tako, od riječi do riječi su iste kao lani i tri navedene mjere kojima će se smanjiti utjecaj rizika na ostvarenje Plana – (1) dosljedna provedba ovoga Plana, (2) usmjeravanje promidžbe prema ciljanim skupinama, te (3) redovito praćenje i razmatranje izvješća o provedbi ovoga Plana te prilagođavanje i poduzimanje provedbenih mjera.

Time je, nažalost, još jednom sjajno pokazana šablonska produkcija godišnjih dokumenata koju MORH učestalo prakticira posljednjih godina – forme radi pobrojani su osnovni podaci, nije potrošeno vrijeme bilo na suštinu problema ili njihova moguća rješenja, a obveza donošenja godišnjeg akta je ispoštovana (iako opet, prvenstveno, forme radi).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.