Prijam osoblja u 2016. godini

 

Kao što smo već u više navrata spomenuli, Vlada RH polagano je krenula nadoknađivati svoje raznolike zaostatke – tako je na prošlotjednoj sjednici, 13. po redu, održanoj 6. travnja ove godine, na red došao i ovogodišnji “Plan prijma osoblja za 2016. godinu“. Ovaj dokument, bitan za normalno funkcioniranje kadrovskoga sustava u resoru obrane, svojim je kolegama kratko obrazložio Josip Buljević, aktualni ministar obrane RH:

Prijem osoblja predstavlja prvo područje upravljanja osobljem, a za… temeljna pretpostavka je osigurati potreban broj kvalificiranog osoblja za popunu OS RH. Za postizanje ciljane strukture, pored planskog izlaska osoba iz sustava, kroz umirovljenja te promicanje osoblja, značajno utječe i prijem osoblja. Ovim planom se uređuje proces planskog prijema vojnika i časnika u službu, te se time uspostavlja uravnotežena dobna i obrazovna struktura. Ovim planom u 2016. godini predviđen je prijem 800 vojnika, 62 časnika iz redova kadeta i vojnih stipendista, te kandidata s tržišta rada za prvi prijem u službu, prijem 250 dočasnika iz kategorije vojnika koji imaju vojnički ugovor, 54 kandidata za časnike koji će ove godine završiti osposobljavanje, te 6 službenika u Oružane snage.

S obzirom da je po Zakonu o službi u OS RH za donošenje ovog plana nadležna Vlada RH, predlažem da donesemo ‘Plan prijma osoblja u 2016. godini’, koji se odnosi na OS RH. U financijskom planu Ministarstva obrane za 2016. godinu osigurana su sredstva za provedbu ovog plana, te trošak rashoda za to iznosi 20,2 milijuna kuna na godišnjoj razini“.

Nakon samo minutu i dvadesetak sekundi obrazlaganja, te svekolikih nedoumica oko termina “prijem” i “prijam”, tako je usvojen ovogodišnji plan pribavljanja osoblja za OS RH – nepuna dva mjeseca kasnije nego što je to bio slučaj 2015. godine.

Što se to planira?

Za početak, treba napomenuti da je ovogodišnji Plan prijma kao dokument radikalno sličan onom prošlogodišnjem. Usprkos tome što je ove godine materija iznesena na 7 stranica, a prošle na 8 (sa zadnjom stranicom potpuno praznom), i što ove godine ima 9 poglavlja, gdje ih je 2015. bilo 8 – riječ je tu o formularnom dokumentu koji je tek osnovno promijenjen unošenjem novih brojki i ponekog novog obrazloženja vezanog uz te nove brojke. To nije nužno loše – budući da ujedno omogućava vrlo dobru usporedbu ova dva godišnja akta, što pozdravljamo.

Dakle, nakon što je u uvodnom dijelu tek ispuštena definicija da svi izrazi koji imaju rodno značenje tu znače jednako, idući dio već donosi prve od spomenutih sadržajnih razlika. Naime, u odjeljku “Namjena plana” navodi se ovogodišnja želja za prijmom 800 novih vojnika/mornara na ugovor (4 godine), te još 100 kandidata za časnike, po ugovorima o osposobljavanju za časnike. Ovo su brojke značajno veće od onih iz 2015. godine – kada se tu spominjalo 550 vojnika i 80 kandidata za časnike. Pri tome, ovdje nema ikakvih specifikacija njihove raspodjele po rodovima, strukama i službama, a to je nešto što GS OS RH treba imati spremno najmanje četiri mjeseca prije samoga prijma ili osposobljavanja. Treći dio dokumenta, nazvan “Provedba plana”, kompletno je jednak prošlogodišnjemu i on definira postupke prijma, raspisivanje natječaja, promidžbu, te izbor kandidata.

Četvrti dio “Plana prijma za 2016. godinu” sadržajno je temeljito različit, što i ne čudi budući se tu radi o “Dinamici prijma osoblja”. Kao prvo, u oči upada da ove godine nema nikakvih aktivnosti u prvome tromjesečju, koje je i po pitanju prijma radno gledano – palo u vodu. Ujedno je promijenjena i ukupna dinamika posla – za razliku od prošle godine, kada je naglasak bio na sredini godine, sada je tekuće drugo tromjesečje slično prošlogodišnjem, dok je glavnina godišnjega posla od jeseni prebačena na kraj godine – kada se misli pribaviti 550 novih profesionalnih vojnika/mornara iz kruga osoba koje su obavile dragovoljno osposobljavanje.

Časnici i vojnici

Dok plan pribavljanja časnika (kadeta/vojnih stipendista i osoba s tržišta) ostaje približno isti (64 osobe 2015. i 62 aktualno), ove godine nema pokušaja dovođenja vojnih specijalista s tržišta, a broj vojnika/mornara koje se planira tražiti raste – s prošlogodišnjih ukupno 550 na ovogodišnjih 800. Treba napomenuti da od 22 osobe s tržišta rada OS RH tu zapravo traže 10 doktora medicine, četiri meteorologa, tri civilna pilota, tri pravnika i dva glazbenika (nažalost, dobrim dijelom isti profili koje se tražilo i 2015. godine).

Ove se godine planiraju ozbiljnije promjene pri prijmu u časnike osoba koje već jesu u okviru obrambenog sustava RH. Naime, za razliku od 2015. godine kada su u lipnju na nove dužnosti raspodijeljene 74 osobe sa završenom temeljnom časničkom izobrazbom – ove godine za to je planirano njih 54 (39 bivših kadeta po ugovoru o školovanju i još školovanih 15 bivših dočasnika i vojnika/mornara). Uz to, u trećem kvartalu ove godine planira se odabrati još 38 kandidata za  časnike (djelatnih vojnika/mornara i dočasnika) – s napomenom da: “Ako broj kandidata kadeta/vojnih stipendista i kandidata s tržišta rada bude manji od navedenoga, do ukupno 100 kandidata za osposobljavanje za časnika bit će primljen veći broj kandidata iz ove skupine“. Temeljem ovog navoda, a imajući u vidu i spomen da će u kategoriju “Kandidati za vojne specijaliste” u 2016. godini ljudi biti “primani prema potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske na temelju internog oglasa iz reda časnika i dočasnika“, ispada da se ta mjesta uvelike gleda tek kao dodatne slobodne časničke pozicije – što ozbiljno ugrožava do sada navođeni smisao čitave kategorije “vojnih specijalista” u OS RH.

I ovdje je izostao svaki spomen podjele budućih vojnika i mornara po rodovima, strukama i službama, ukazujući time na moguće probleme ili zaostatke u pripremi GS OS RH za prijam novih ljudi tijekom (i posebice krajem) tekuće godine.

Dočasnici i službenici

Ove se godine u djelatnoj vojnoj službi pri OS RH misli pribaviti novih 250 dočasnika (za razliku od njih 200 tijekom prošle godine). Pri tome, biti će tu  riječ o osobama koje su i do sada isključivo bile u OS RH, na dužnostima ugovornih vojnika/mornara – dok se 2015. tako planiralo pribaviti tek 176 ljudi (uz još 24 specijalista pribavljanih javnim natječajem). Budući da ovo nije novi prijam u status DVO, nego samo promjena kategorije, osobe koje uđu u ovu kvotu sklopit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz istodoban raskid dotadašnjih ugovora o vojničkoj službi.

Ujedno, tijekom 2016. trebalo bi se pribaviti još i 6 državnih službenika u OS RH, za što Zakon o službi u OS RH (članak 47, stavak 2) traži prethodno iskazivanje takvih potreba kroz godišnji Plan prijma osoblja – ostavljajući onda odluku zapravo u rukama Uprave za ljudske resurse MORH-a. Budući nije tajna da je tzv. “jednodnevno” primanje službenika i namještenika u OS RH svojedobno bila učestala praksa za skraćeni ulaz i u ostatak sustava – nadajmo se da kod ovih 6 osoba to neće biti slučaj.

Financije za sav taj prijam

Kao i prošle godine, i ovogodišnji “Plan prijma osoblja” predviđene financije za ove aktivnosti dijeli na dvije načelne stavke.

Kao prvo, tu su “aktivnosti do prijma u OS RH” – koje se podmiruje iz proračunske stavke “Program P02. – Upravljanje i potpora osoblju, pod Aktivnosti 22A – Prijam osoblja i izobrazba”. Ove djelatnosti koštaju 394 tisuće kuna (prema 442 tisuće u 2015. godini), i ove su godine ponešto lošije definirane nego lani. Konkretno, nasuprot prošlogodišnjem navođenju tri stavke – (1) Promidžba natječaj i oglašavanje, (2) Pregledi i ispitivanja kandidata, te (3) službeni putevi timova za promidžbu i djelatnika Središnjice za upravljanje osobljem – sada su tu samo dvije kategorije: (1) Promidžba, natječaji i oglašavanje (25 posto manje nego lanjske stavke 1 i 3), i (2) Zdravstveni pregledi i psihologijska ispitivanja kandidata (preko tri puta više nego ista stavka lani). Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se tu tijekom godine pojaviti i aktivnosti kakvih privatnih marketinških agencija, budući je u neka davna vremena baš promidžba ovakvih programa pribavljanja osoblja bila posebno zanimljiva za svakolika skupa privatna djelovanja.

Kao drugo, tu je onda još naveden i “bruto trošak rashoda za novozaposlene” – kojeg se podmiruje iz proračunske stavke “Program P02 – Upravljanje i potpora osoblju, u sklopu financijski najveće Aktivnosti 21A – Troškovi osoblja i personalna potpora”. Sve bi ovo u 2016. godini trebalo koštati 19.880.000,00 kuna (za razliku od 20.430.000 kuna u 2015. godini). Kada se zbroje ova dva definirana troška – do prijma i onda trošak za novozaposlene – dolazimo do ukupne cijene od 20.274.000 kuna predviđenih za prijam osoblja u 2016. godini, što iznosi 598 tisuća kuna manje nego je za istu svrhu bilo odvojeno 2015. godine. No, to je tek dio zanimljivosti.

Naime, dok prošlotjedni “Plan prijma osoblja” govori o 862 osobe koje se po prvi put prima u službu (800 vojnika, 40 kadeta i vojnih stipendista, te još 22 kandidata za časnike s tržišta rada), ovo je ponešto drugačije od brojki koje se prije samo mjesec dana definiralo u državnome proračunu RH. Državni proračun kojeg je Vlada RH javnosti predstavila 10. ožujka ove godine uz tablice rashoda sadrži i masivno obrazloženje pojedinih rashodnih stavki svakog od državnih resora. U obrazloženju stavke “A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba” (koja se planira da košta 12.552.250 kuna za 2016. godinu) – tu se za 2016. godinu navodi i ciljana vrijednost od 600 ljudi za “Broj pribavljenih osoba: vojnici, časnici i ugovorni pričuvnici” do kojih se dolazi “Planskim pribavljanjem” (197 stranica dokumenta “Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu”).

Dakle, na prvi pogled tu upada u oči činjenica da proračun predviđa sredstva za “plansko pribavljanje” 600 ljudi u tekućoj godini, dok konkretan “Plan pribavljanja” govori o 262 osobe više – te se spominje i barem 7.327.750 kuna troška za tu svrhu više nego je to prije mjesec dana predvidio obrambeni proračun za tekuću godinu. Budući da je pribavljanje čak 555 od ukupno 862 osobe ostavljeno za sam kraj tekuće godine, ako je tu stvarno došlo do razmimoilaženja u planovima i proračunu, onda još ima vremena da se to uskladi. Jedino se nadamo da to usklađivanje neće jednostavno značiti prijam 262 osobe manje od plana iznesenog u prošlotjednome “Planu prijma”.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.