Plan prijma u 2021. – manje ljudi, isti problemi

 

Vlada RH jučer je odradila još jednu od redovnih godišnjih obveza – na svojoj 56. sjednici od 6. svibnja 2021. godine usvojila je „Prijedlog plana prijma osoblja za 2021. godinu u Hrvatsku vojsku, s Prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja“. Doduše, ove godine je to učinila najkasnije do sada, zbog čega je u pribavljanju kadrova definitivno izgubljeno prvo ovogodišnje tromjesečje (a i drugo je već na pola). Ministar obrane RH Mario Banožić obrazlagao je ovu točku dnevnoga reda, 11. po redu, bez suvišnih „zašto“ i „zato“:

„Predloženim Planom nastavlja se trajni proces prijema vojnika, mornara, dočasnika i časnika u djelatnu vojnu službu radi pomlađivanja kadrova i održavanja brojčane veličine Hrvatske vojske. Za postizanje ciljane veličine i strukture osoblja potrebno je uspostaviti odgovarajuću popunu i veličinu obrambenog sustava na što, uz plansko promicanje i izdvajanje osoblja, utječe učinkovit postupak prijema i odabira osoblja. Planom za 2021. godinu obuhvaćen je prijem od 602 osobe s tržišta rada na temelju javnog natječaja, dok se za 332 osobe provodi prijem pripadnika koji su već zaposleni u Hrvatskoj vojsci i koji ovim Planom mijenjaju statusnu kategoriju. Najveći dio Plana odnosi se na prijem 500 vojnika, odnosno mornara, koji sklapaju ugovor o vojničkoj službi na određeno vrijeme, te imaju mogućnost da nakon prvog ugovora o vojničkoj službi u trajanju od 2 godine sklope drugi ugovor na neodređeno vrijeme. Ovom mjerom koju je naša Vlada uspostavila izmjenom Zakona o službi u OS RH omogućuje se sigurnost zaposlenja i planiranja, uz prava koja rad na neodređeno nosi. Za provedbu ovog Plana osigurana su sredstva u financijskom planu Ministarstva obrane za 2021. godinu“.

Od spomenute 602 osobe koje MORH i OS RH misle primiti u službu s tržišta rada, njih 500 se odnosi na vojnike/mornare na temelju godišnjih javnih natječaja, s kojima će se potom potpisati ugovori o vojničkoj službi, 90 je časnika iz redova kadeta – polaznika sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“, dok je 12 časnika iz redova kandidata za časnike s tržišta rada koji su tijekom prošle 2020. godine upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe. Što se tiče 332 ljudi koji su već zaposleni u OS RH, ali mijenjaju statusnu kategoriju, radi se o 250 dočasnika koji će se primiti iz redova najboljih ugovornih vojnika/mornara, 52 časnika koji će se primiti između kandidata za časnike koji su 2019. i 2020. godine upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe, te 30 vojnih specijalista koji će se primiti između aktualnih časnika, dočasnika, ugovornih vojnika/mornara te državnih službenika i namještenika iz OS RH. Dodatno, tu je još i 70 osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike – od toga je 20 kandidata za časnike između ugovornih vojnika/mornara i dočasnika s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnika, te 50 kandidata za časnike s tržišta rada na temelju javnog natječaja, s kojima će se također potpisati ugovori o osposobljavanju za časnika. Oni tijekom osposobljavanje primaju naknadu plaće u visini 85 posto osnovne plaće utvrđene za čin poručnika/poručnika korvete.

Kako najbrže do stare vojske?

Kako smo spomenuli, prvo tromjesečje ove godine prošlo je bez postupaka za pribavljanje novih pripadnika OS RH, pa će se tako prijam spomenutih 500 kandidata za vojnike/mornare iz dostupnih naraštaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja obaviti u 2. tromjesečju (200 kandidata) i 3. tromjesečju (300 kandidata), pri čemu će se dinamika prijma uskladiti s dinamikom provedbe dragovoljnog vojnog osposobljavanja. U ovu kvotu ulazi i 13 ljudi s kojima je sklopljen ugovor o stipendiranju temeljem školovanja za zvanje zrakoplovnog tehničara. U kvotu od tih 500 kandidata za vojnike/mornare ulaze i potencijalne bivše djelatne vojne osobe kojima je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu – njihov ponovni prijam omogućen je temeljem izmjena i dopuna Zakona o službi u OS RH iz 2019. godine, a za njih također vrijedi javni natječaj i prema njemu sukladno vrednovanje (osim prema dobi).

U Planu prijma Ministarstvo obrane podsjeća da je temeljem izmjena i dopuna Zakona o službi u OS RH iz 2018. određeno da se nakon prvog ugovora o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine sklopi i drugi ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme – zahvaljujući toj izmjeni, od 2018. do kraja 2020. godine 3.250 vojnika/mornara sklopilo je ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme – pa se tijekom 2021. planira sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme za najviše 65 vojnika/mornara. Pritom je nejasno tko će biti 65 sretnika kojima će se ponuditi ugovor na neodređeno, budući da u nastavku MORH napominje da je potkraj 2020. u službi bio 761 vojnik/mornar koji su ugovore o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine potpisali u 2019. te će njima tijekom 2021. po isteku dvogodišnjih ugovora biti ponuđeno sklapanje i drugog ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

Kada su u pitanju pripadnici već stalno zaposleni u OS RH,  do kraja ove godine planira se primiti 250 kandidata isključivo među ugovornim vojnicima/mornarima koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe i s kojima će pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme biti raskinuti ugovori o vojničkoj službi. U ovoj kvoti moguće je primiti do 10 kandidata iz redova bivših dočasnika koji su na častan način otišli iz službe. Prijam 90 kadeta sa sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ ovisit će o iskazanom interesu polaznika 14. naraštaja kadeta za nastavak školovanja na diplomskom studiju.

Na temelju javnog natječaja na osposobljavanje za časnika uputit će se 50 kandidata s tržišta rada za kritične kategorije osoblja (doktori medicine, doktori dentalne medicine, doktori veterinarske medicine, farmaceuti, magistri inženjeri iz područja kibernetičke/IT struke, prvostupnici inženjeri aeronautike, inženjeri geodezije/geografije/geologije i magistri prava). Zanimljivo je da se u ovogodišnjem Planu prijma izričito spominje da je nužno osigurati prijam državnih službenika na znanstveno-nastavna radna mjesta (što je očito vezano uz najavu uspostave tzv. Sveučilišta obrane), kao i namještenika čija je uloga nužna za funkcioniranje vojnih lokacija, budući se oni već neko duže vrijeme nisu primali. Moguć je i ponovni prijam bivših časnika, i to u slučaju ako kandidata nedostajućih struka ne bude dostatno, a najviše do ukupno odobrenog broja od 50 kandidata za časnike s tržišta rada.

Pošto i zašto?

U Financijskom planu Ministarstva obrane za 2021. godinu u okviru programske stavke „2505 – Upravljanje i potpora osoblju“, u aktivnosti „A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba“ osigurano je 480.524,00 kuna za sve aktivnosti do prijma kandidata za časnike, dočasnike, vojne specijaliste i vojnike/mornare u djelatnu vojnu službu. Prema planiranoj dinamici prijma i strukturi osoblja procijenjen je bruto trošak rashoda za novozaposlene u ukupnom iznosu od 19.606.944,00 kuna. Navedeni iznos osiguran je u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2021. godinu u okviru programske stavke „2505 – Upravljanje i potpora osoblju“, aktivnosti „A545052 – Troškovi osoblja i personalna potpora“ i aktivnosti „A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba“.

Ovogodišnji Plan prijma u OS RH obuhvaća pribavljanje ukupno 1.004 ljudi, što je bitno manje nego u Planu za 2020. (915 s tržišta rada i 711 već zaposlenih pripadnika OS RH), manje nego 2019. (976 s tržišta rada i 629 iz OS RH), ili pak 2018. (836 s tržišta rada i 583 iz OS RH). Štoviše, ovogodišnji Plan prijma sličniji je onima iz mandata ministra Ante Kotromanovića – primjerice, Planom iz 2015. godine bilo je obuhvaćen prijam ukupno 904 ljudi, a godinu dana ranije – 2014. – njih 940. Time se pribavljanje kadra – nakon više godine neopravdanog entuzijazma i optimizma ministra Damira Krstičevića – vraća u neke realnije okvire, doduše opterećeno nizom nedavno uspostavljenih zakonskih rješenja koja omogućavaju prijam starih ljudi te njihov trajni ostanak u službi. Dapače, nakon svih ovih godina, unatoč opetovanom ponavljanju fraze o nužnom pomlađivanju kadra, MORH nije riješio ključni problem privlačenja mladih i osoba s deficitarnim zanimanjima, pa se, kao i do sada, kao rizik za ostvarenje Plana prijma spominje nedostatan odaziv kandidata, dok se od mjera za smanjenje utjacaja rizika na ostvarenje Plana navodi dosljedna provedba Plana, usmjeravanje promidžbe prema ciljanim skupinama, te redovito praćenje i razmatranje izvješća o provedbi Plana. Rezultati djelovanja prema ciljanim skupinama donekle se vide u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, koje se mlade privlači stipendijama za zanimanja zrakoplovni tehničar i vojni pilot. To bi moglo biti rješenje i za neka druga deficitarna zanimanja, no bez povećanja plaća teško da će MORH odnijeti pobjedu u dilemi 18-godišnjaka koji bira između npr. auto-servisa i Remontnog zavoda OS RH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.