Još tjedan dana za prijam ugovornih vojnika

 

Želite li postati profesionalni vojnik ili vojnikinja – sada je pravo vrijeme za to. Ministarstvo obrane objavilo je 1. srpnja “Javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu“, prema kojem se u vojničku službu od 3 godine (prvi vojnički ugovor) prima 275 kandidata za vojnika/mornara s početkom službe 15. rujna.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13), kao i posebne uvjete propisane člankom 36. istog zakona. Posebni uvjeti su (1) najmanje srednja stručna sprema, (2) najviše navršenih 27 godina života do kraja 2015. godine, te (3) odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata/kinje, Središnjici za upravljanje osobljem ili putem ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se kandidati/kinje nalaze na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Kandidati/kinje koji se u vrijeme objave natječaja nalaze na dragovoljnom vojnom osposobljavanju vlastoručno potpisane prijave mogu predati putem ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske do završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Prijava i odabir

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: (1) presliku osobne iskaznice i rodnog lista, (2) uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci!) i (3) svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Isprave o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik i (4) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do sada ostvarenom stažu osiguranja.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati/kinje prolaze selekcijski postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine broj 158/13). Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisan je Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine broj 13/14).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate/kinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda te drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu. Izbor kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar obrane.

Probni rad i kasnija karijera

Probni rad za primljene kandidate traje 6 mjeseci. U skladu s potrebama službe, s kandidatima/kinjama koji budu primljeni u djelatnu službu po isteku prvoga ugovora može se sklopiti drugi ugovor o vojničkoj službi u trajanju do pet i treći ugovor do šest godina.

Natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu objavljen je 1. srpnja, a kandidati trebaju predati vlastoručno potpisane prijave najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prema postojećem Planu prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2015. godinu, predviđen je prijam 550 kandidata za vojnike/mornare s kojima će biti potpisani ugovori o vojničkoj službi u trajanju od tri godine (borbeni rodovi 213, rodovi borbene potpore 195 i službe 142), te prijam 80 kandidata za časnike s kojima će biti potpisani ugovori o osposobljavanju za časnike.

Iako je ovakav postupak prijma normalan i uobičajen, zanimljivo je koliko on dodatnoga značaja daje služenju vojnoga roka i programima dragovoljnog vojnog osposobljavanja. Bez sudjelovanja u tim programima više nije moguće zadovoljiti osnovne uvjete za sklapanje prvog vojničkog ugovora, a budući se radi o aktivnostima s relativno niskim kvotama sudionika, time je onda i pristup vojničkim ugovorima zapravo prilično oštro ograničen u startu. Imajući u vidu ovu ulaznu ogradu, nije ni čudo da za dragovoljno služenje vlada sve veći interes, ali i sve veća razina konkurentskoga nadmetanja – što je načelno dobro, ali ima i loših aspekata, budući da se time od jedne dragovoljne obuke i službe izrijekom radi isključivu ulaznicu za moguće kasnije dobivanje radnoga mjesta (uz istodobno bitno ograničavanje utjecaja šireg tržišta radne snage u Hrvatskoj i na djelatnu vojnu službu).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.