Donesen Pravilnik o ugovornoj pričuvi

 

Postupak kojim je Republika Hrvatska tijekom prošle godine aktivno krenula uspostavljati pričuvu svojih Oružanih snaga nije prošao nezapaženo.  Prvo se krenulo u uspostavu sustava tzv. mobilizacijske pričuve (za početak, bojne u Osijeku i Dubrovniku), što je napor o čijim smo pojedinim detaljima već pisali na portalu Obris.org – dok je kategorija tzv. ugovorne pričuve tada bila tek u najavama. No, očigledno će i konkretno formiranje ovoga segmenta doknadnih snaga OS RH krenuti uskoro, budući je jučer, 18. veljače, u Narodnim novinama br. 18/15 objavljen Pravilnik o ugovornoj pričuvi, osnovni akt koji definira odnose bitne za ovu novu vojnu strukturu.

Taj novi akt, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, na snagu će stupiti 8. dana po objavi, točnije – sljedećeg tjedna, u četvrtak, 26. veljače. Njime se propisuju uvjeti i kriteriji za izbor, te prava i dužnosti ugovornih pričuvnika u vezi sa služenjem u pričuvnom sastavu OS RH, postupak sklapanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi, novčane naknade i druge pogodnosti, kao i uvjeti za raskid ugovora. Pritom je definirano i da je kandidat za ugovornog pričuvnika „vojni obveznik koji je odslužio vojni rok ili je bio na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi (razvrstani pričuvnik), te mu je određena vojnostručna specijalnost (VSSp)“. Kandidat može biti i vojni obveznik uveden u vojnu evidenciju koji nije odslužio vojni rok i nije bio na dragovoljnom vojnom osposobljavanju (nerazvrstani pričuvnik) – nakon zdravstvenoga i drugoga pregleda, psihološkoga ispitivanja, ocjene sposobnosti za vojnu službu, te odgovarajućega vojnog osposobljavanja. Uz opće, posebne i dodatne uvjete koje kandidat mora zadovoljavati, Pravilnik propisuje situaciju u kojoj je broj kandidata koji udovoljavaju uvjetima veći od planiranog broja – u tom slučaju, prednost pri sklapanju ugovora imaju kandidati koji su prošli dodatnu izobrazbu i osposobljenost važnu za OS, imaju veći stupanj poznavanja stranog jezika, te su ostvarili bolje rezultate na provjeri tjelesne sposobnosti.

Ugovor o službi u ugovornoj pričuvi OS RH

Ugovor se s izabranim kandidatima sklapa na rok do 3 godine, i može se produljivati u skladu s potrebama Oružanih snaga RH, s time da trajanje posljednjega ugovora ne može biti dulje od kraja kalendarske godine u kojoj ugovorni pričuvnik navršava 55 godina (muškarac) odnosno 50 godina (žene). Iznimno od toga, ugovor se može sklopiti s višim časnikom tako da traje do 60. godine. Dužnosti ugovornog pričuvnika su: (1) odazivanje na poziv za osposobljavanje i službu u Oružanim snagama, (2) osposobljavanje za obavljanje dužnosti u miru do 90 dana godišnje, (3) sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu, te (4) druge obveze utvrđene ugovorom. Pozivanje ugovornih pričuvnika (po nalogu ministra obrane) obavlja se pojedinačnim pozivom putem nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane, u pravilu najkasnije 30 dana prije početka osposobljavanja odnosno službe, dok se za zaposlene ugovorne pričuvnike dostavlja pisana obavijest njihovim poslodavcima o pozivanju i vremenu angažiranja u OS RH (opet – u pravilu najkasnije 30 dana prije početka osposobljavanja, odnosno službe). Plan i program osposobljavanja ugovornih pričuvnika donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Ugovornom pričuvniku može se na osobni zahtjev odgoditi upućivanje na osposobljavanje i obnašanje službe do pet dana zbog: (1) bolesti, (2) rođenja djeteta, (3) smrti užeg člana obitelji, (4) nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih i drugih nesreća, te (5) drugih neodgodivih obveza. U slučaju bolesti ili privremene nesposobnosti za rad dulje od 30 dana MORH može od Prvostupanjske zdravstvene komisije Ministarstva obrane RH zatražiti ocjenu zdravstvene sposobnosti rečene osobe za vojnu službu.

Ugovorni pričuvnici na službi u OS RH mogu se upućivati u operacije potpore miru, operacije odgovora na krize, humanitarne operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu ako ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su prethodno završili odgovarajuću obuku u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu i da su osposobljeni za dužnost na koju se upućuju, (2) da imaju odgovarajuću vojnu izobrazbu, (3) da imaju zdravstvenu sposobnost, (4) da imaju odgovarajuće znanje stranog jezika, (5) da ispunjavaju sigurnosne kriterije, te (6) da ispunjavaju i druge kriterije koje je propisala međunarodna organizacija pod čijim okriljem se provodi operacija.

Financijski aspekt pričuve

Na temelju sklopljenog ugovora, ugovornom pričuvniku pripada: (1) naknada za pripravnost, (2) naknada za osposobljavanje, i (3) naknada za obnašanje službe u OS RH.

Kao prvo, naknada za pripravnost je dnevna novčana naknada koju primaju ugovorni pričuvnici za dane kada nisu na osposobljavanju ili obnašanju službe u Oružanim snagama, i iznosi 1,35% od osnovice za obračun naknada i drugih primanja propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (iskazane u bruto iznosu). Ali, treba imati na umu da ugovornom pričuvniku ne pripada novčana naknada za pripravnost tijekom (1) vremena provedenog na osposobljavanju ili službi u Oružanim snagama, (2) privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti dulje od 30 dana, (3) boravka u inozemstvu duljeg od 30 dana, te (4) rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Kao drugo, naknada za osposobljavanje obračunava se u visini osnovne plaće utvrđene u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13), a proporcionalno broju dana provedenih na osposobljavanju. Treća navedena naknada, ona za obnašanje službe na području RH, obračunava se u visini osnovne plaće utvrđene u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13), uz sve pripadajuće dodatke na plaću utvrđene u skladu s Pravilnikom o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (NN 33/14, uz izmjene i dopune u Narodnim novinama br. 41/13, 53/14 i 114/14).

Za vrijeme sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu ugovorni pričuvnik ima prava i obveze kao i ostale vojne osobe – u skladu s propisima kojima se uređuje sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu. Zaposleni ugovorni pričuvnik za vrijeme osposobljavanja i obnašanja službe ostvaruje plaću i druga prava iz radnog odnosa kao da radi u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14), te mu pripada pravo na isplatu razlike između neto plaće koju ostvaruje kod poslodavca i ranije spomenutih neto naknada. Isto tako, pravo na isplatu razlike ima i ugovorni pričuvnik u mirovini, kao i nezaposleni ugovorni pričuvnik prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Bez obzira kojoj od ovih skupina pripada, ugovorni pričuvnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak i povratak sa zdravstvenih pregleda i psiholoških ispitivanja, utvrđivanja tjelesne spremnosti, osposobljavanja odnosno obnašanja službe – od mjesta stanovanja do mjesta zdravstvenih pregleda, službe odnosno osposobljavanja, a u visini cijene najjeftinije karte javnoga prijevoza.

Prestanak ugovora i još ponešto

Ugovor prestaje (1) istekom roka na koji je sklopljen, (2) smrću ugovornog pričuvnika, (3) sporazumom, ili (4) prijmom u djelatnu vojnu službu.

Ministarstvo obrane jednostrano će raskinuti ugovor ako (1) prestane potreba službe, ili ako je ugovorni pričuvnik (2) ocijenjen zdravstveno nesposobnim za vojnu službu, (3) odjavio prebivalište u Republici Hrvatskoj, (4) pravomoćno osuđen za kazneno djelo definirano ovim Pravilnikom, (5) privremeno nesposoban za rad dulje od 90 dana, (6) na privatnom boravku u inozemstvu dulje od 90 dana, (7) ima izrečenu stegovnu kaznu raskida ugovora, ili je (8) prekršio obveze iz samog Pravilnika o ugovornoj pričuvi.

Velika je novost i to da vrhunski sportaši, umjesto dosadašnjeg zaposlenja u OS RH, postaju ugovorni pričuvnici, odnosno da se s njima sklapa ugovor o službi u pričuvnom sastavu Oružanih snaga – na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), a temeljem Sporazuma o suradnji, unapređenju i razvoju sporta u Republici Hrvatskoj. Za vrhunske sportaše moguće je ugovorom urediti i druge dodatne dužnosti i obveze za vrijeme pripravnosti tog “ugovornog pričuvnika – vrhunskog sportaša”, ako i dodatni razlozi za raskid ugovora. Posebna je pogodnost da se, ovisno o drugim dodatnim dužnostima i obvezama, visina naknade za pripravnost može ugovoriti i u drugačijem iznosu od onog propisanog ovim Pravilnikom.

MORH će s Hrvatskim olimpijskim odborom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika (a to je, rekosmo, sljedećeg tjedna) tek sklopiti spomenuti Sporazum o suradnji, unapređenju i razvoju sporta u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Vrhunski sportaši koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju s Ministarstvom obrane već sklopljen ugovor o vojničkoj službi – u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika sklopit će s Ministarstvom obrane ugovor o službi u pričuvnom sastavu OS RH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.