Ustrojavanje pričuvnih postrojbi OS RH

 

Povodom u posljednje vrijeme učestalih napisa u medijima i sve više poslanih poziva na vojnu vježbu, Ministarstvo obrane RH podužim priopćenjem napokon je objasnilo o čemu se zapravo radi. MORH, naime, poziva vojne obveznike radi smotriranja (ažuriranja podataka), priopćavanja rasporeda u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH te obuke i osposobljavanja, a s ciljem popune šest pričuvnih pješačkih pukovnija. Pojedinačni pozivi upućuju se razvrstanim pričuvnicima (vojnici, dočasnici i časnici), a to su osobe koje su odslužile vojni rok ili su bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost, do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza.

Pričuvne pukovnije diljem RH

Tijekom 2017. godine, pojašnjavaju iz Ministarstva obrane, predviđeno je cjelovito ustrojavanje šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH: 1. pješačke pukovnije Zagreb, 2. pješačke pukovnije Osijek, 3. pješačke pukovnije Karlovac, 4. pješačke pukovnije Pula, 5. pješačka pukovnije Split i 6. pješačke pukovnije Dubrovnik. Da bi se izvršila popuna, na smotriranje se poziva oko 18.000 pričuvnika, kako bi se odabralo oko 9.000 razvrstanih pričuvnika i istima priopćio raspored u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH. U sklopu šest pješačkih pukovnija bit će ustrojena djelatna razvojna jezgra pukovnija. Ustrojbena mjesta djelatnih jezgri bit će popunjena djelatnim časnicima i dočasnicima OS RH, koji će imati zadaću svakodnevnog rada na održavanju spremnosti postrojbe, što uključuje planiranje popune, osposobljavanja, materijalnog opremanja, i slično.

Studeni 2014. – prvo postrojavanje pričuve u Osijeku

Tijekom listopada i studenog 2017. godine planirana je obuka dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti (deficitarne struke, specifične struke) na području Zagreba i Splita. U 5. pješačkoj pukovniji Split 105 razvrstanih pričuvnika – dio ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti – u vremenu od 23. do 26. listopada 2017. godine u splitskoj vojarni „Admiral flote Sveto Letica – Barba“ obučava se u cilju pripreme za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluka i procesa vođenja postrojbe te obuke osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem.

U 1. pješačkoj pukovniji Zagreb u razdoblju od 27. do 30. studenog 2017. u vojarni “Pukovnik Milivoj Halar” u Dugom Selu planirano je obučavanje oko 150 pričuvnika.

Također, u studenom ove godine planirana je vojna vježba 1. pješačke satnije i dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar), te dijela pričuvnika iz 2. pješačke pukovnije Osijek na vojnom poligonu Gašinci. Cilj vježbe je razvojem vještina i sposobnosti smanjiti sigurnosni rizik za ljudstvo, opremu i materijalno tehnička sredstva, te osigurati sposobnost pričuvnika u svrhu uspješnog izvršenja njihovih budućih zadaća s težištem na obuci pričuvnika za pomoć civilnim institucijama prigodom akcija zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

Pravo na prigovor savjesti

Od oko 18.000 pozvanih, njih 6.000 nije se odazvalo pozivu. Centar za mirovne studije i inicijativa “NE vojnom roku” upozoravali su da Ministarstvo obrane nije reguliralo proceduru ulaganja prigovora savjesti na služenje u pričuvnom vojnom sastavu. Iz MORH-a poručuju da je i to sada riješeno, jer je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo Povjerenstvo za civilnu službu, koje će razmatrati zahtjeve za prigovor savjesti. Niti jedan razvrstani pričuvnik koji je prilikom odaziva na poziv podnio zahtjev za prigovor savjesti, na čemu je CMS insistirao kao na pravu svakog građanina RH, nije više uziman u obzir za popunu pričuvnih postrojbi OS RH, tvrdi Ministarstvo obrane.

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama dopušten je prigovor savjesti, što je definirano člankom 24. Zakona o obrani (Narodne novine 73/13, 75/15 i 27/16.). Vojnom obvezniku koji se pozove na prigovor savjesti može se odobriti civilna služba a obveza sudjelovanja u civilnoj službi uređena je Zakonom o civilnoj službi („Narodne novine“ br. 25/03).

Prava i obveze pozvanih pričuvnika

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze zadržavaju prava iz radnog odnosa, što je regulirano Zakonom o radu. Pričuvnik koji je primio poziv na osposobljavanje ili vježbu dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe pričuvnik će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla. Poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze, koje nadoknađuje Ministarstvo obrane. Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev, u kojem navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade, a dostavlja ga na adresu: Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Pričuvnici koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava.

Također, pričuvnici za vrijeme služenja u pričuvnom sastavu ostvaruju novčanu naknadu u iznosu od 150 kuna po danu, sukladno Odluci ministra obrane, a temeljem Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršenju vojne obveze.

Pričuvniku se može na osobni zahtjev odgoditi vojno osposobljavanje ili vježba zbog obiteljskih razloga, u slučaju bolesti, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju dva ili više članova, zbog polaganja ispita, zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu, zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća, zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta i zbog sklapanja braka.

Obuka ili vježba koja traje dulje od tri dana može se odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen.

Struktura pričuvnog sastava u aktualnom DPR-u

Postrojavanje pričuve u Dubrovniku u studenom 2014.

Ustrojavanje pričuvnih pukovnija Oružanih snaga RH započeto je 2014. godine,i već se tada govorilo o ustrojavanju 6 pukovnija. Još od kada nadležni područni odsjeci za poslove obrane kontinuirano vrše smotriranje (ažuriranje podataka) i odabir razvrstanih pričuvnika za popunu pričuvnih postrojbi, priopćavanje rasporeda, te pozivanje razvrstanih pričuvnika na postrojavanje i osposobljavanje temeljem potreba Oružanih snaga RH. Krajem iste te 2014. u Osijeku je postrojena prva pričuvna bojna OS RH, a potom je u Dubrovniku postrojena i druga, tzv. južna bojna.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.