Pitanje čitatelja: Izdvajanje DVO u 2014. godini

 

Pitanje: “U vojarne je stigla lista za izdvajanje DVO. Na toj listi nas ima puno koji nemamo uvjete za mirovinu. Pod kojim uvjetima nas MORH misli riješiti?

 

Ne bi li dobili točniji dojam o čemu se radi, postavili smo niz vezanih pitanja Ministarstvu obrane RH. Kao prvo, osvrnuli smo se na pitanje ukupnog broja ljudi koji bi se mogli ili trebali naći obuhvaćeni ovogodišnjim postupkom izdvajanja osoblja. Prema izjavama iz MORH-a, riječ je o ukupno planiranome izdvajanju do 1150 ljudi u 2014. godini, i to za dvije odvojene skupine osoba – (1) osobe koje su stekle uvjete za umirovljenje i (2) osobe po ostalim osnovama za izdvajanje.

Konkretno, prema dokumentu Plan izdvajanja osoblja za 2014. godinu predviđeno je (1) izdvajanje “949 djelatnih vojnih osoba koje su na službi na neodređeno vrijeme i stekle su uvjete za umirovljenje“. Uz to, očekuje se i (2) određen broj izlazaka iz djelatne vojne službe u 2014. godini – “po ostalim osnovama izdvajanja (bolest, odnosno nesposobnost za vojnu službu, presude, prijelazi u druga tijela, i sl.). Očekuje se da će broj izlazaka po  drugim osnovama u 2014. biti do 200 osoba“. Pri tome, više je konkretnih uvjeta prema kojima se taj postupak izdvajanja izvodi za pojedine osobe, tako da je teško specificirati išta za nekog apstraktnog pojedinca. MORH tu kao primjer navodi više različitih razloga za izdvajanje:

… radi se o izdvajanju osoba (1) kojima prestaje služba po sili zakona prema općem propisu iz mirovinskog osiguranja, (2) izdvajanja temeljem odluke zdravstvene komisije osoba kojima je utvrđena nesposobnost za djelatnu vojnu službu, (3) izdvajanje djelatnih vojnika/mornara koji su u djelatnu vojnu službu primljeni na neodređeno vrijeme, a koji imaju  navršenih 20 godina staža osiguranja, (4) dočasnici i časnici s neadekvatnom stručnom spremom i navršenih 20 godina staža osiguranja i sl.“.

Uglavnom, riječ je tu o redovitom godišnjem postupku – kontinuiranom procesu koji se provodi na godišnjoj razini, i koji je trenutno još u svojoj pripremnoj fazi, kada se utvrđuje točan popis osoba koje će biti izdvojene. Spomenutim Planom izdvajanja predviđeno je da navedenim kategorijama osoba djelatna vojna služba prestane s 31. svibnjem 2014. godine. Pri tome, konačni popis za izdvajanje trebao bi biti završen krajem siječnja, nakon čega bi trebalo uslijediti savjetovanje s osobama predviđenim za izdvajanje – u veljači i najkasnije početkom ožujka tekuće godine.

Razlog izdvajanja

Prema izvorima iz Ministarstva obrane “Proces izdvajanja osoblja, isto kao i proces pribavljanja djelatnih vojnih osoba, kontinuirani su procesi koji se provode na godišnjoj razini kako bi se dostigla planirana veličina OS RH, a namjena reforme strukture i veličine obrambenog sustava je njegova planska transformacija u razmjerno malobrojnu, visokokvalificiranu i visoko profesionalnu organizaciju“. Pri tome, smanjenje brojčane veličine OS RH ostvarit će se u skladu s postojećom zakonskom regulativom i utvrđenim kriterijima za izdvajanje.

Strateški smjer

Naime, Strateškim pregledom obrane (SPO) je, između ostalog, utvrđen i smjer budućeg razvoja OS RH, te njihova ciljana veličina – “koja predviđa s krajem 2017. godine ukupnu brojnost od 15.000 osoba u OS RH, te dostizanje izbalansirane strukture u tako smanjenome broju osoblja do kraja 2020. Sukladno navedenom, kako bi se dostigla ciljana brojnost osoblja, pripremljene su projekcije potrebnog izdvajanja, uvažavajući i istodobni prijam, te je donesen aktualni Plan izdvajanja osoblja za 2014. godinu“.

Dok konkretni podaci o brojnosti ljudstva u obrambenome sustavu za 2013. godinu još nisu poznati (od Godišnjeg izvješća za 2013. neće biti ništa još neko vrijeme, dok je 2013. potpuno izostala i objava periodičke publikacije “Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju”) tu je kao mjerilo iskoristiva 2012. godina. Prema Godišnjem izvješću za 2012. godinu (str. 68), tada je u obrambenome sustavu RH ukupno bilo 17.661 pripadnika (15.412 DVO i 2249 državnih službenika i namještenika), dok treba spomenuti i još 359 DVO u sustavu MORH, kao i manji broj djelatnih osoba “na otkomandi” u pojedinim drugim tijelima države.

Time bi na prvi pogled već samo promjenama u 2014. godini bili ispunjeni svi planovi smanjivanja DVO za period do 2017. godine. No, imajući u vidu da paralelno s izdvajanjem teče i postupak pribavljanja DVO – njegov tijek tu postizanje ciljanih veličina produžuje za koju godinu. Naravno, točan ritam promjena – koji god on na kraju bio – ovisit će i o stvarnoj uspješnosti provođenja postupka pribavljanja novih DVO, budući su proteklih godina planovi znali radikalno varirati od provedenog posla u stvarnosti. Tako, dok je pribavljanje civilnog osoblja redovito iznad planiranih vrijednosti, 2011. su bile pribavljene 523 DVO, ili 2,55 posto više od plana, dok je 2012. pribavljeno tek 77 DVO ili samo 14,1 posto od godišnje planiranoga broja djelatnih vojnih osoba (a ne 15,67 posto, kako to netočno računa Godišnje izvješće za 2012. godinu).

Pri tome, nije do kraja jasno ni misli li SPO u tom spominjanju 15.000 osoba unutar OS RH na 15.000 DVO (uz koliko god već državnih službenika i namještenika), ili na ukupno 15.000 osoba – recimo, 12.751 DVO i istih onih 2249 sindikatom zaštićenih državnih službenika i namještenika, koliko ih je bilo u sustavu 31. prosinca 2012. godine. Kako je ova dilema u tekstu SPO 2013 ostala dovoljno nejasna – tu su zapravo “sva čuda moguća”.

Zakonski okvir

Ujedno, i novi Zakon o službi u OS RH (NN 73/2013.) u svojim prijelaznim odredbama predviđa izdvajanje časnika s neodgovarajućom stručnom spremom, kao i izdvajanje vojnika  zaposlenih na neodređeno vrijeme. Prema MORH-u, “Riječ je uglavnom o vojnicima koji su u OS RH od Domovinskog rata te su dobno na gornjoj granici mogućnosti za djelatnu službu. Nakon njihovog izdvajanja OS RH će u kategoriji djelatnih vojnika biti popunjene samo s ugovornim vojnicima na ugovore od 3, 5 ili 6 godina“. Konkretno, radi se tu o tekstu 225. članka Zakona o službi u OS RH, koji glasi:

(1) Djelatni vojnik/mornar koji je u djelatnu vojnu  službu primljen na neodređeno vrijeme ostaje u djelatnoj vojnoj službi dok ne  navrši 20 godina staža osiguranja.

(2) Časnik zatečen u službi u Oružanim snagama na dan  stupanja na snagu ovoga Zakona koji ima srednju stručnu spremu ostaje u  djelatnoj vojnoj službi dok ne navrši 20 godina staža  osiguranja.

(3) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdvojit će  se iz Oružanih snaga prema godišnjem planu izdvajanja osoblja, a najkasnije do  31. prosinca 2016.

Kao što se vidi, ovim je postupkom definiran provedbeni rok do kraja 2016. godine – što diktira da se čitav posao prilagodbe odradi u Planovima izdvajanja za 2014., 2015. i 2016. godinu, dok su kao predmet izdvajanja navedeni časnici, dočasnici i vojnici, prvenstveno oni zaposleni “na neodređeno vrijeme”. Osobama koje se na spomenutim listama o prestanku Djelatne vojne službe (DVS) nađu unutar kvote za 2014. godinu – služba u OS RH će prestati s navršetkom 31. svibnja 2014. godine.

Što dalje za osobe na izlasku iz sustava obrane

Na izričito pitanje portala Obris.org, a suprotno tvrdnjama naših čitatelja, MORH je ustvrdio: “Sve djelatne vojne osobe predviđene za izdvajanje po potrebi službe imaju u 2014.  godini uvjete za starosnu mirovinu u skladu s odredbama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja DVO, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba“.

Takve osobe, po izlasku iz obrambenoga sustava ne moraju nužno u mirovinu – iako je stanje na tržištima rada katastrofalno loše, za DVO načelno nema zapreke za daljnje zapošljavanje nakon prestanka djelatne vojne službe. Ipak, dok se u kontekstu obrambenog sustava ponekad spominju zasebna poduzeća – kao što je to “Pleter-usluge d.o.o.” – MORH zaključuje da ni tu načelno nema prepreka, osim što odluka ovisi o potrebama poduzeća “Pleter-usluge”. Dodatan problem tu predstavlja i još jedan detalj, naime:

Trgovačko društvo Pleter usluge d o.o. sukladno Sporazumu o poslovnoj suradnji sklopljenom između Ministarstva obrane i Trgovačkog društva Pleter usluge d.o.o. te Sporazumu o preuzimanju djelatnika – ima obvezu preuzeti državne službenike i namještenike Ministarstva obrane koji rade na poslovima koje “Pleter“ preuzima od Ministarstva obrane, uključujući trgovačke, ugostiteljske, hotelijerske i druge uslužne djelatnosti za koje su registrirani. Dakle, djelatne vojne osobe u navedenim sporazumima nisu ciljana skupina, već službenici i namještenici“.

Za djelatne vojne osobe i državne službenike te namještenike – koji u trenutku izdvajanja nemaju pravo na spomenutu starosnu mirovinu (u skladu s odredbama “Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba”) – Ministarstvo obrane RH barem formalno provodi i kontinuirani “Program tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske”, prihvaćen tematskim Zaključkom Vlade RH od 3. listopada 2002. godine. Riječ je tu o hrvatskoj inačici programa koji je svojedobno bio reklamiran i pod svojim engleskim nazivom SPECTRA (Separated Personnel Care and Transition Program) – kojem je osoblje posljednjih godina bilo radikalno smanjeno, kao i sredstva koja su se u tu svrhu odvajala, budući se obrambeni sustav (pa i neki njegovi danas umirovljeni stručnjaci) načelno orijentirao na zbrinjavanje ljudi kroz umirovljenje (koliko god to loše i na duži rok neodrživo bilo).

Tu pojam “tranzicija”, u užem smislu, znači pripremu izdvojenog osoblja (i DVO, i državnih službenika te namještenika) za statusnu i egzistencijalnu promjenu te ostvarenje nove karijere – kroz osiguranje institucionalne pomoći i namjenske programe potpore, temeljem navedenog programa Vlade RH. MORH navodi i da: “Područje tranzicije izdvojenog osoblja regulirano je Pravilnikom o tranziciji i pripremi prelaska djelatne vojne osobe na rad izvan Oružanih snaga (NN 112/03). Također, djelatne vojne osobe, pri odlasku iz sustava, ostvaruju pravo na otpremninu sukladno Odluci o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na otpremninu (NN 37/13)“. Za državne službenike i namještenike na spomenuti se pravilnik iz 2003. godine nadovezuje “Program zbrinjavanja državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane RH”, donesen 10. travnja 2012. godine – o kojem se može pronaći više u tematskome dokumentu.

Pravo na uključenje u spomenuti “Program tranzicije i  zbrinjavanja izdvojenog osoblja MO i OS RH” imaju osobe koje su odabrane za izdvajanje, a ispunjavaju slijedeće uvjete: (1) da su u statusu DVO dulje od 2 godine, (2) da će im djelatna vojna služba prestati u skladu s odredbom članka 6a ili članka 11. “Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba”, ali pod uvjetom da im nije utvrđena opća nesposobnost za rad, (3) istekom ugovora ili (4) istekom roka raspolaganja.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.