MORH natječajem traži službenike i namještenike

 

Danas je Ministarstvo obrane RH raspisalo javni natječaj za prijam u državnu službu ukupno 64 državna službenika. Riječ je o radnim mjestima na neodređeno vrijeme, za koja se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 9 mjeseci od primanja u službu. Naime, od njih se prvo traži obvezni probni rad od tri mjeseca, da bi onda imali još 6 mjeseci za rješavanje spomenutog nedostatka stručnog ispita.

Spomenuti javni natječaj raspisan je temeljem članka 45. Zakona o državnim službenicima, članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi – u skladu s Planom prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu. Spomenuti natječaj do danas nije objavljen u Narodnim novinama, ali današnjom je objavom određeno da prijave zainteresiranih, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta, treba podnijeti u roku od 8 dana od njegove objave – i to na adresu: “Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima”, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: “Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane”. Pri natjecanju za više radnih mjesta podnosi se jedna prijava, u kojoj obavezno treba navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječe (prema popisu u natječaju).

Komisija za provedbu javnog natječaja, koju imenuje ministar obrane, sastavit će listu kandidata temeljem pravodobnih i potpunih prijava, i te će osobe biti upućene na testiranje (pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova), da bi onda s njima bili obavljeni i razgovori (intervju). Za pojedina mjesta bit će provedena i testiranja poznavanja/znanja stranog jezika. Rasporedi svih ovih provjera bit će objavljeni na internetskim stranicama MORH-a. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu na internetskim stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i Ministarstva obrane (www.morh.hr). Izabrani kandidati bit će pozvani da prije donošenja konačnog rješenja o prijmu u državnu službu nužno dostave i (1) uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, (2) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i (3) izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi MORH.

Što se konkretno traži?

Pri tome, Glavno tajništvo MORH traži 2 osobe (Opći poslovi i priprema akata, imovinski sporovi), Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo traži 5 osoba (izvršnog urednika u Vojnim glasilima, stručnog suradnika i snimatelja/montažera u Odjelu za multimedijalne sadržaje, referenta za analitiku evidencija i stručnog savjetnika za društvene mreže), Samostalni sektor za postupke javne nabave traži 3 osobe (višeg stručnog savjetnika za planiranje, analizu i prodaju, te suradnika za potporu javnoj nabavi – gdje oba mjesta traže i certifikat za provedbu javne nabave – kao i referenta za plan i analitiku), a Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave traži jednog “informatičkog suradnika” u Odjelu za planiranje, normizaciju informatičkih sustava. Od tih ukupno 11 radnih mjesta s predviđenim mjestom službe u Zagrebu, za njih 8 traži se fakultetsko obrazovanje, a za 3 je dovoljna i završena odgovarajuća srednja škola.

Uprava za obrambenu politiku traži ukupno 8 osoba za službu u Zagrebu. Od toga ukupno se za 7 mjesta traži fakultetsko obrazovanje, od čega većina pretpostavlja 1 godinu iskustva – osim mjesta Višeg stručnog savjetnika za bilateralu (4 godine iskustva), te Stručnog savjetnika za financije i knjigovodstvo (3 godine iskustva) – dok je za jedno radno mjesto dovoljna i srednja škola (Referent za izradu putne dokumentacije). Ukupno gledano, tu po jednog djelatnika traže Odjel za obrambene analize, Odjel za vrednovanje i izvješćivanje, Odjel za nadzor naoružanja i Odjel za EU. Po dvije osobe traže Odjel za bilateralnu vojnu suradnju i Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima.

Uprava za ljudske potencijale traži ukupno 12 osoba, od toga njih 10 za službu u Zagrebu, te po jednu osobu za službu u Splitu (stručni suradnik za poslove obrane) i Šibeniku (stručni referent za poslove obrane). Od ukupnoga broja njih 10 mora imati fakultetsko obrazovanje, a za 2 se traži odgovarajuća srednja škola (spomenuti referent u Šibeniku i stručni referent u Područnom odsjeku za poslove obrane Zagreb-Zapad). Za ukupno 7 mjesta traži se jedna godina iskustva, za jedno je potrebno 3 godine iskustva (Stručni suradnik za tranziciju, pri Odjelu za tranziciju), a četiri radna mjesta traže po 4 godine iskustva (sve Viši stručni savjetnici za poslove obrane, jedan pri Područnom odjelu za poslove obrane Zagreb, dva u Područnom odsjeku Zagreb-Centar-Istok, te jedan u Područnom odsjeku Zagreb-Jug). Ukupno gledano, tu se traži po jedan stručni suradnik u Odjelu za časnike (Služba za DVO) i Odjelu za statusna pitanja i materijalna prava (Služba za državne službenike i namještenike), sedam ljudi u Službi za poslove obrane, i još tri djelatnika u Sektoru za potporu ljudskim potencijalima (Odjel za planiranje i financijsku potporu, Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja, Odjel za tranziciju).

Uprava za materijalne resurse traži ukupno 15 osoba za službu u Zagrebu. Od toga, za njih 14 treba imati fakultetsku razinu naobrazbe, dok jedno mjesto traži srednju školu (Stručni referent za administrativne poslove u Odjelu za izdavanje vojnih dozvola, pri Službi za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost). Što se potrebnog iskustva tiče, samo 4 mjesta traže po jednu godinu prethodnog iskustva (Stručni suradnik u Odjelu za nadzor vojnog građenja, spomenuti Stručni referent za vojne dozvole, Stručni suradnik u Odjelu za pripremu vojne gradnje, te Stručni suradnik u Odjelu za geoinformacijske sustave i meteorologiju), jedno mjesto traži 3 godine radnog iskustva (Stručni savjetnik za kontrolu kvalitete u Odjelu za razvoj sustava kvalitete), a preostalih 10 mjesta traži po 4 godine prethodnog radnog iskustva. Po jednu osobu traže Odjel mornaričkog naoružanja i vojne opreme, Odjel zrakoplovnog i protuzrakoplovnog naoružanja i vojne opreme, Odjel za nekretnine, te Odjel za izdavanje vojnih dozvola. Po dvije osobe traže Odjel za pripremu vojne gradnje i Odjel za razvoj sustava kvalitete, tri osobe traži Odjel za nadzor vojnog građenja, a četiri osobe traži Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju.

Uprava za proračun i financije traži ukupno 17 osoba, od toga 12 s mjestom službe u Zagrebu i 5 za službu u Karlovcu. Pri tome, za 9 mjesta se traži fakultetsko obrazovanje, a za njih 8 treba imati završenu srednju školu. Od toga, u Zagrebu se traži 8 ljudi s fakultetskim obrazovanjem i 4 sa srednjoškolskim obrazovanjem (stručni referent za financijsko knjigovodstvo, stručni referent za evidenciju isprava, stručni referent za obračun plaća i naknada pri Operativnom odjelu za financije Zagreb, i još jedan stručni referent u Odjelu za opću potporu). U Karlovcu se traži jedna osoba s fakultetom (Stručni suradnik za obračun plaća i naknada pri Operativnom odjelu za financije Karlovac) i 4 sa srednjoškolskim obrazovanjem (Stručni referent za materijalno knjigovodstvo, Stručni referent za financijsko knjigovodstvo, Stručni referent za obračun plaća i naknada, te jedan Stručni referent, svi pri već spomenutom Operativnom odjelu za financije Karlovac). Za ukupno 15 mjesta traži se po jednu godinu prethodnog radnog iskustva, a dva radna mjesta traže po 4 godine radnoga iskustva (Viši stručni savjetnik za kontrolu isprava i Viši stručni savjetnik za platni promet). Po jednog djelatnika traže Odjel za pripremu i izradu proračuna, Odjel za platni promet, Odjel za knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje, Odjel za financijsku obradu podnesaka, Odjel za opću potporu i Odjel za integraciju i informatičku potporu. Dva djelatnika traži Odjel za kontrolu isprava, četiri djelatnika traži Operativni odjel za financije Zagreb, a pet djelatnika Operativni odjel za financije Karlovac.

Za kraj, natječaj je raspisan i za jednog “stručnog referenta” u Samostalnom odjelu za potporu Vojnom ordinarijatu u RH. Ta osoba sa službom u Zagrebu treba imati završenu bilo kakvu srednju školu, nekakvo iskustvo u trajanju od godine dana “na odgovarajućim poslovima“, državni ispit, te još i “suglasnost vojnog biskupa” – pribavljenu prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.

Sve potrebne informacije i obrasci za prijavu mogu se naći na web stranici Ministarstva obrane.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.