Doprinos Obrisa novom DPR-u

 

Nakon što je Vlada RH 26. studenog ove godine, na svojoj 195. sjednici, usvojila “Nacrt prijedloga dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine” (DPR 2014) – ovaj se strateški dokument našao upućenim i u saborsku proceduru. Kako Hrvatski sabor ove godine aktivno radi još samo do 15. prosinca, da bi se spomenuti akt zaista i usvojio tijekom ove godine, a onda i pravovremeno stupio na snagu – bilo je jasno kako je tu zapravo pitanje “ili sad, ili nikad”. I zaista, jučer je spomenuti strateški dokument prohujao parlamentom – prvo kroz Odbor za obranu, čija je 34. sjednica u ovome sazivu bila posvećena toj temi već na početku radnoga dana, a onda i plenarnom sjednicom – gdje je DPR 2014 na red za raspravu došao kao zadnja točka jučerašnjeg dnevnog reda, malo iza 15 sati. Kao i na Odboru za obranu, i na plenarnoj se sjednici ovom temom Sabor bavio oko 2 sata, a izglasavanje tako prodiskutiranog dokumenta očekujemo nadolazećih dana, prije kraja aktualnog zasjedanja.

Do tada spomenimo tek nekoliko proceduralnih detalja vezanih uz donošenje novog DPR-a. Naime, riječ je o dokumentu koji je i prije usvajanja u Vladi RH te provedbe parlamentarne procedure, već prošao prvu rundu brušenja kroz javnu raspravu. Kako je pred Odborom za obranu istaknuo ministar Kotromanović:

Moram reći da smo imali jednu široku i jednu vrlo zanimljivu raspravu, i da… ono što su meni rekli ljudi – nikad se više nije radila javna rasprava o nekom dokumentu koji je vezan po pitanju obrane… Mi smo pozvali… Imamo izvješće. Evo, to su izvješća o savjetovanju provedenom sa svima onima koji su bili zainteresirani. Znači, jako puno ljudi je bilo zainteresirano – od političkih stranaka… Recimo, dobili smo dosta kvalitetnih primjedbi i od HDZ-a, i od Generalskog zbora, i od pojedinaca ovdje… od novinara prisutnih… od obrambenog klastera, i tako dalje, i tako dalje. To je nama jako koristilo, bio od velikog značaja. Mi smo veliki, rekao bih, značajan dio stvari i primjedbi koje smo dobili… mi smo ih i uvrstili u, rekao bih sad, Konačni nacrt prijedloga Dugoročnog plana razvoja“.

Zoran Drča, pomoćnik ministra obrane

Zoran Drča, pomoćnik ministra obrane

O čemu se tu radilo, vidjelo se ponešto detaljnije i u prezentaciji koju je povodom raspravljanja dokumenta DPR 2014 pred Odborom za obranu iznio Zoran Drča, pomoćnik ministra obrane zadužen za obrambenu politiku. On je tu iznio čitavu kronologiju nastanka teksta koji sada čeka saborsko glasovanje, istaknuvši:

Dokument smo počeli izrađivati neposredno nakon usvajanja Strateškog pregleda obrane u srpnju 2013. godine. Ono što je ključno reći je da smo do sredine ove godine imali već zrelu fazu dokumenta i do kraja kolovoza 2014. godine završili smo i Završni prijedlog dokumenta s ciljem da 1. rujna ovaj dokument prezentiramo na sjednici Vijeća za obranu. Vijeće za obranu u stvari podržalo je ključne projekte i planove iz samog dokumenta – ono što je također ključno je da je podržalo i naš prijedlog da se dokument prije stavljanja u formalnu proceduru usvajanja uputi i u proceduru javne rasprave. Vijeće je također podržalo predložene planove i projekcije razvoja OS, kao i zaustavljanje pada obrane u proračunu, tj. da se obrambeni proračun u sljedeće 4 godine zadrži na razini iz 2014. godine, te u razdoblju nakon 2018. da se krene u lagani oporavak samog obrambenog proračuna. Nakon Vijeća za obranu i nakon NATO summita u Walesu koji se održao 4. i 5. rujna, dokument je u MORH-u doživio određene korekcije i nakon tih korekcija 24. rujna upućen je u javnu raspravu. Nakon provedene javne rasprave uslijedila su očitovanja tijela Vlade RH i konačno 26. studenog 2014. godine Vlada RH usvojila je nacrt prijedloga DPR-a OS.

Ja bih posebice istakao činjenicu vrlo otvorenog i vrlo transparentnog odnosa prema javnosti tijekom pripreme DPR-a OS. Ja bih rekao da je javna rasprava išla u 3 smjera: (1) dokument smo stavili na web stranicu MO i samim time otvorili zainteresiranoj javnosti da istakne sve komentare, prijedloge, sugestije, pitanja koja mogu imati na ovaj prijedlog dokumenta. 14 institucija, udruga i pojedinaca je interveniralo na tekst, dobili smo 196 prijedloga, komentara, upita. Svi ovi komentari i upiti su proučeni i, naravno, ovisno o mogućnostima, nastojalo se da se praktički najzanimljivije dijelove ugradi u sam tekst. (2) Drugi smjer je bio održavanje stručne rasprave, tj. okruglih stolova sa zainteresiranom javnošću – ovdje bih istaknuo prezentaciju DPR-a pred Hrvatskim generalskim zborom, zatim održavanje okruglih stolova s nevladinim udrugama, zainteresiranim članovima akademske zajednice i drugim istaknutim pojedincima. I (3) treći smjer, onaj koji smo kontinuirano održavali, jest ostvariti konzultacije s istaknutim individualcima koji imaju poseban interes za obranu i sigurnost.

Naša ocjena je u stvari da je takva praksa značajno doprinijela transparentnosti samog dokumenta, ali ujedno i kvaliteti dokumenta zato što je u stvari velik broj konstruktivnih prijedloga na kraju i usvojeno. Ovakva vrsta dokumenta vrlo rijetko i među samim članicama NATO-a se pušta u ovakvu proceduru, ekstenzivnu proceduru javne rasprave“.

Hrvatski generalski zbor se upoznaje s nacrtom DPR-a

Hrvatski generalski zbor se upoznaje s nacrtom DPR-a

Napomenimo kako je u spomenuta tri smjera javnog diskutiranja o prijedlogu nacrta dokumenta DPR 2014 sudjelovao čitav niz pojedinaca, organizacija i ustanova. Pa ipak, iako je na spomenutim okruglim stolovima bilo zamjetno prisustvo pojedinih dijelova akademske zajednice – ta se činjenica ipak nije prenijela na polje vidljivih primjedbi i prijedloga za poboljšavanje teksta DPR-a. Naime, među 14 zaprimljenih podnesaka s primjedbama, njih osam je podneseno od privatnih osoba, po dva predstavljaju organizacije subjekata vojne industrije i zainteresirane udruga građana, jedan predstavlja političku stranku (HDZ), i jedan je podnesen od grupe zainteresiranih zaposlenika u samom obrambenome sustavu. Nema tu doprinosa s hrvatskih sveučilišta ili veleučilišta, kao što nisu zaprimljeni ni sadržajni doprinosi barem ona dva velika javna instituta koja često surađuju s obrambenim sektorom (te su temeljem brojnih zajedničkih projekata zacijelo imali znanja potrebna za sadržajni doprinos). Ta činjenica poprilično razočarava.

Udruga OBRIS u javnoj raspravi

S druge strane, želimo istaknuti činjenicu da je “Udruga OBRIS – Obrana i sigurnost” tijekom spomenute javne rasprave dokumenta DPR 2014 sudjelovala u sva tri navedena smjera ove rasprave. Kao prvo, na internetskim stranicama Ministarstva obrane preuzeli smo radni tekst prijedloga nacrta novoga dokumenta i na propisanome obrascu podnijeli primjedbe – postavši jedna od ukupno 14 institucija koje su to učinile. Pisanim smo putem otposlali ukupno 7 načelnih i još 53 specifične primjedbe, kojima smo obuhvatili cjelinu Prijedloga nacrta Dugoročnog plana razvoja OS RH stavljenog na raspravu. Ako se pogleda već spomenuto Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – vidi se da od ukupno spomenutih 196 službeno odgovorenih primjedbi na one upućene od “Udruge OBRIS – Obrana i sigurnost” otpada njih 59 ili 30,1 posto (redni brojevi od 108 do 166). Spomenuta jedna neodgovorena primjedba – ona pod rednim brojem 3, među specifičnim primjedbama – vrlo je načelne prirode, i njeno izbacivanje i nije bilo od presudne važnosti. Ono što je bitnije – i što smatramo posebno vrijednim – predstavlja činjenica da je od spomenutih 59 obrađenih primjedbi, njih čak dvanaest bilo prihvaćeno u cijelosti ili djelomično (primjedbe pod rednim brojevima: 123, 131, 139, 140, 146,147, 152, 154, 158, 161, 162, 165). Time je ukupno 20,34 posto naših podnesenih primjedbi bilo prihvaćeno, našavši svoj put u dorađeni tekst ovog bitnog strateškog dokumenta, kojeg je onda usvojila i Vlada RH.

Ujedno, a kao drugo, “Udruga OBRIS – Obrana i sigurnost” sudjelovala je i u javnoj raspravi/okruglome stolu, kojeg je MORH organizirao sredinom listopada. Ondje smo dodatno bili u prilici doprinijeti raspravi po pitanjima ustroja (pitanje granskoga ustroja OS RH te Glavnoga stožera OS RH) i korištenja Oružanih snaga u djelovanjima unutar Hrvatske (pitanje postavljanja skale raspoloživosti snaga za takve aktivnosti). I konačno, kao treće, spomenimo i sudjelovanje pojedinih članova “Udruge OBRIS – Obrana i sigurnosti” i u spomenutom trećem smjeru diskutiranja na teme pokrivene dokumentom DPR 2014 – gdje posebno napominjemo detaljnu diskusiju na koju su u MORH bili pozvani naši stručnjaci 30. rujna ove godine. O svemu tome smo i pisali na portalu Obris.org.

Sve to čini nas s jedne strane zadovoljnima do sada neviđenim stupnjem transparentnosti po pitanju donošenja ovog obrambenog dokumenta visoke razine te iznimne važnosti. S druge strane, teško je sakriti i zadovoljstvo iznimnim uspjehom pri procesu sadržajnog poboljšavanja dokumenta “Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024.”, gdje se nadamo da je i naš doprinos pomogao poboljšanju kvalitete konačnoga proizvoda dobivenog postupkom javnog konzultiranja  javnosti zainteresirane za ove specifične teme.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.