Revizija o MORH-u: bolje, ali…

 

Ničim izazvan (osim valjda izbornim i postizbornim kadrovskim kombinatorikama) glavni državni revizor Ivan Klešić jučer je predsjednici države Kolindi Grabar Kitarović predstavio izvješća o obavljenim revizijama u 2015. godini. Samo da se zna – do sada nije bila takva praksa, već su izvješća o obavljenim revizijama lijepo čekala na svoj red u Saboru. No praksa s izradom i objavom revizija ionako je pomalo nakaradna – dakle, Klešić je sada, pred sam kraj 2015. godine, predstavio izvješća o reviziji poslovanja državnih i drugih institucija u 2014. godini, o čemu će uvaženi saborski zastupnici raspravljati tek 2016. godine (ako u toj godini, kako je krenulo, uopće bude formiran novi sastav Sabora). Ovakvo višegodišnje razvlačenje revizorskih izvješća nažalost nije novost, no u aktualnim pregovorima o „reformama“ nikome nije palo na pamet da proba natjerati manje Reviziju, a više Sabor, da o izvješćima raspravlja najkasnije do isteka godinu dana od godine za koju se ocjenjivalo poslovanje institucija.

Izvješća o obavljenim revizijama u 2015. godini za poslovanje u 2014. godini na saborsku su adresu počela stizati još prije mjesec i kusur dana. Među čak 45 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji poslana put Sabora još 04. studenog bilo je i ono o reviziji u Ministarstvu obrane. MORH je, kao i posljednjih nekoliko godina, opet dobio uvjetno mišljenje, iz donekle sličnih razloga kao i prošle godine. No prije ikakvoga zaključka, bacimo pogled na niz činjenica koje su revizori ustanovili u Ministarstvu obrane tijekom provođenja revizije, od 30. ožujka do 05. listopada ove godine.

Manje zaposlenih, veći prihod

Kao prvo – primijećeno je smanjenje broja zaposlenih u MORH-u (uključujući i Oružane snage) u 2014. godine. Tako je na početku te godine u Ministarstvu bilo zaposleno 18.828 zaposlenika, od čega 3.120 državnih službenika i namještenika, 15.701 djelatnih vojnih osoba, i 7 dužnosnika. Krajem iste te 2014. godine u Ministarstvu je bilo 18.135 zaposlenih, od toga 2.723 državna službenika i namještenika, 15.406 djelatnih vojnih osoba, te 6 državnih dužnosnika.

Kao drugo, u odnosu na 2013. godinu, Ministarstvo obrane u 2014. godini ubralo je 2,5% prihoda manje, što iznosi 112.232.438,00 kn, no i to je za 2,5% ili za 52.606.233,00 kn više od planiranog. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.318.408.313,00 kn, pri čemu je, osim prihoda iz proračuna, najviše uprihodovano od prodaje nefinancijske imovine – 118.705.178,00 kn, te od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna – 90.700.896,00 kn, dok se od prodaje proizvoda i roba, donacija, te pruženih usluga zaradilo „skromnih“ 18.353.569,00 kn. No upravo ova zadnja kategorija – prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, te prihodi od donacija – zabilježila je u 2014. porast od čak 199,9%, odnosno viša je za 12.234.233,00 kn u odnosu na istu kategoriju prihoda u 2013. Tu se samo na temelju Tehničkog sporazuma između Ministarstva obrane RH i Kraljevskih zračnih snaga Ministarstva obrane Sultanata Oman za pružene usluge obuke pripadnika Kraljevskih zračnih snaga Omana zaradilo „nemalih“ 13.445.873,00 kn.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države su u odnosu na 2013. godinu ostvareni više za 84.938.666,00 kn ili čak 1.474,1%. Vrijednosno značajniji slučajevi se odnose na tekuće pomoći od inozemnih vlada ostvarene u iznosu 42.763.796,00 kn, te kapitalne pomoći u iznosu 39.212.007,00 kn. U ime povrata dijela sredstava utrošenih sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji ISAF u Afganistanu MORH je zaradio 42.763.796,00 kn (protuvrijednost 7.000.000,00 USD), dok vrijednost opreme koju je MORH tijekom 2014. zaprimio od Vlade SAD-a iznosi 39.212.007,00 kn (odnosi se na darovana vozila, opremu za montažu, optičko pojačalo, označivač cilja infra-crveni, označivač položaja, panel terminale za označavanje i drugo).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 118.705.178,00 kn, što je za 100.122.128,00 kn ili 538,8 % više u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. Prodajom zaliha (mine, meci, bacač ručni i drugo) zaradilo se 101.102.324,00 kn, a prodajom stanova – 11.639.442,00 kn.

MORH je 2014. vrijedniji nego ranije

Što se rashoda tiče, tu je Ministarstvo obrane potvrdilo reputaciju jednog od najštedljivijih i najdiscipliniranijih ministarstava, budući je u 2014. ostvarilo rashode od 95.641.821,00 kn ili 2,2% manje od planiranih. Najveći rashodi su i dalje oni za zaposlene – 2.443.194.396,00 kn, što je 58,6% ukupnih rashoda, dok slijede materijalni rashodi u iznosu 1.466.009.821,00 kn ili 35,2% ukupnih rashoda, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 111.047.558,00 kn ili 2,7% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodnu godinu, u 2014. vrijednosno su najviše povećane naknade šteta zaposlenima za 61.161.938,00 kn te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za 24.384.848,00 kn. Ministarstvo je u poslovnim knjigama evidentiralo i vrijednost sudskih sporova u tijeku (229 tužbi), koji predstavljaju potencijalnu obvezu za državni proračun u iznosu 11.953.733,00 kn.

Vrijednosno značajniji rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na ulaganja u građevinske objekte (uređenje postojećih i izgradnju novih objekata za potrebe OS RH) u iznosu 65.233.733,00 kn, te nabavu zrakoplova u iznosu 30.711.087,00 kn.

Kad se podvuče crta na vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i krajem 2014., Ministarstvo obrane je na kraju godine stajalo bitno bolje – vrijednost nefinancijske imovine bila je veća za 60.292.772.378,00 kn ili 175,7 % u odnosu na stanje iskazano početkom godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na evidentiranje procijenjene knjigovodstvene vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata (vojnih nekretnina, stanova, garaža i poslovnih prostora), nakon što je po prvi puta napravljen fizički popis. Nabava jednog protupožarnog aviona (u iznosu od 73.171.241,00 kn) dovela je do povećanja vrijednosti prijevoznih sredstava u iznosu od 95.284.526,00 kn ili 7,7 % u odnosu na stanje iskazano početkom 2014. No istodobno, smanjeno je stanje strateških zaliha u odnosu na stanje iskazano početkom 2014., i to za 178.413.792,00 kn ili 28,4%, što je najvećim dijelom rezultat prodaje zaliha.

Što je pokazao popis imovine?

Revizijom za 2014. godinu utvrđeno je prema kojim nalozima i preporukama za prethodnu 2013. je postupljeno, koji su u postupku izvršenja i prema kojima nije postupljeno. Tako je obavljen fizički popis vojnih nekretnina, stanova, garaža i poslovnih prostora, kao i interna procjena knjigovodstvene vrijednosti navedenih nekretnina u skladu s Uputom Ministarstva financija iz studenoga 2013., te su Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom koncem siječnja 2015. dostavljeni podaci o imovini MORH-a. Također, u prosincu 2014. prema odlukama ministra, a u skladu s propisima, izvršen je otpis potraživanja za zakup poslovnih prostora u iznosu 37.887.394,00 kn zbog nemogućnosti naplate radi zastare i djelomične zastare (potraživanja starija od pet godina), završetka stečajnog postupka, odnosno likvidacije i brisanja zakupca iz sudskog registra. Iz istog su razloga otpisana i  potraživanja za robu i usluge od utuženih kupaca u iznosu 7.969.607,00 kuna.

Najveći kaos vlada u gospodarenju poslovnim prostorima, garažama i stanovima, gdje je evidentirano masovno izbjegavanje plaćanja obveza, pa je tako tijekom 2014. Služba za nekretnine slala opomene s povratnicom za poslovne prostore, dok su za stanove prodane na obročnu otplatu ustrojene evidencije o opomenama. Tako je tijekom prošle godine i do kraja svibnja ove godine MORH poslao oko 1.100 opomena korisnicima, kao i tužbi prema Državnom odvjetništvu. Konačni je zaključak porazan – krajem 2014. postojala su značajna dospjela nenaplaćena potraživanja za stanarine i garažnine, za zakup poslovnih prostora, i za stanove prodane na obročnu otplatu (stari otkup).

Pleter i neperspektivna imovina – u postupku

Na prošlogodišnje primjedbe Državne revizije o nejasnim odnosima MORH-a s tvrtkom Pleter usluge, stigla je reakcije – u lipnju 2014. zaključen je ugovor o načinu plaćanja režijskih i komunalnih troškova: utvrđena je paušalna vrijednost troškova za obračunsko razdoblje od početka kolovoza 2014. do konca srpnja 2015. u iznosu 10.050.000,00 kn, koju se Pleter obvezao podmiriti preuzevši plaćanje režijskih troškova dobavljačima na određenim lokacijama. Za razdoblje od početka kolovoza 2014. do početka travnja 2015. Pleter je platio za režijske i komunalne troškove 5.002.399,00 kn.

Od prošlogodišnjih primjedbi Revizije u postupku je, naravno, i predaja neperspektivne imovine. Tijekom 2014. Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom predano je 325 neperspektivnih vojnih nekretnina, jedna je predana Ministarstvu branitelja, a 71 vojna nekretnina je brisana iz poslovnih knjiga po različitim pravnim osnovama (odluke Vlade Republike Hrvatske, pravomoćne sudske presude, rješenja o povratu nekretnina bivšim vlasnicima itd.). Sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. MORH upravlja s 229 vojnih nekretnina, od kojih se 181 koristi. Tijekom 2014. predano je spomenutom Uredu i drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne samouprave, ili je brisano iz poslovnih knjiga zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, 109 stanova, garaža i poslovnih prostor, dok je prodano još 150 stanova i garaža. Koncem 2014. godine, od ukupno 4.017 navedenih nekretnina, njih 3.558 se koristilo, a njih 459 ili 11,4 % nije se koristilo.

Što MORH nije napravio?

MORH nikako nije postupio prema određenim računovodstvenim obvezama, te nije, među ostalim, uskladio analitičke i sintetičke evidencije strateških zaliha i zaliha za redovne potrebe, kao što nije ni donio Akcijski plan upravljanja zalihama, što je Revizija tražila i prošle godine.

Nije proveden javni natječaj za zakup poslovnih prostora, u pojedinim slučajevima nije vidljivo na temelju čega je utvrđen iznos zakupnine, a u većini slučajeva je rok zakupa istekao ili nije ugovoren – ugovori o najmu stanova su u većini slučajeva zaključeni prije stupanja na snagu Zakona o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) te nisu obnavljani, osim kod korištenja službenih stanova. Najamnina za garaže dane u najam, odnosno zakupnina za poslovne prostore dane u zakup, u većini je slučajeva manja od tržišne.

Ministarstvo obrane u svom obrazloženju navodi da će se većina postupaka vidjeti u izvješću koje će biti objavljeno naredne godine, budući da su se poduzimale neke mjere tijekom ove, 2015. godine.

Opet se spominje i javna nabava – MORH do konca 2014. nije ustrojio odgovarajuće računalne evidencije sa svrhom praćenja i kontrole izvršenja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi roba, radova i usluga. Kao i do sada, ponovno je problem i informatička infrastruktura Ministarstva obrane, odnosno veći broj nepovezanih informacijskih sustava uslijed čega dolazi do raznovrsnog knjigovodstvenog pristupa u evidentiranju i praćenju stanja i kretanja. Postojeći informacijski sustavi za vođenje knjige nekretnina (vojne nekretnine, stanovi garaže i poslovni prostori) nisu redovito nadograđivani i održavani, odnosno ne sadrže sve potrebne funkcije i baze podataka – što dovodi do čestih programskih pogrešaka pri unosu podataka i ispisu izvještaja, a ne stvaraju se ni dnevne sigurnosne kopije podataka. Istodobno, Revizija je primijetila da je izvršiteljima usluga izrade i održavanja postojećih programskih rješenja upravljanja nekretninama od 1997. do konca 2014. plaćeno 12.399.759,00 kn. Do vremena obavljanja revizije (lipanj 2015.) nije ugovorena nadogradnja i daljnje održavanje postojećih informacijskih programa. Istini za volju, osim Državne revizije, ovim bi se problemom, vjerujemo, možda mogao te trebao pozabaviti i DORH.

Sve je to dovelo do toga da je Državna revizija dala uvjetno mišljenje za poslovanje Ministarstva obrane u 2014. godini. I to je, naravno, više nego svih onih godina kada je MORH dobivao negativne ocjene, no nakon nekoliko godina uvjetnog mišljenja već bi bilo i vrijeme da se brže krene i prema pozitivi u ovome području.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.