Ispunjeno: prijam ljudstva u OS RH za 2014.

 

Svojim današnjim priopćenjem Ministarstvo obrane RH izvijestilo je  javnost o ispunjenju planova iz ovogodišnjeg Plana prijma vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu, obrambenog dokumenta kojeg je Vlada RH usvojila na svojoj 138. sjednici, održanoj 23. siječnja ove godine. Naime, ovaj je dokument predvidio ulazak ukupno 940 novih vojnika i mornara u OS RH tijekom 2014. godine. Dok je u ožujku ove godine već od tog broja bilo primljeno 200 ljudi – jučer je i druga skupina od ukupno 740 novih DVO potpisala svoje ugovore o prijmu u djelatnu vojnu službu. Istog tog 3. studenog 2014. godine oni su i pristigli u postrojbe Oružanih snaga RH na daljnju specijalističku obuku.

Novi vojnici i mornari svoju će specijalističku obuku obaviti u za to nadležnim središtima i postrojbama – u Zapovjedništvu za obuku i doktrinu HKoV-a (Pješačka pukovnija, Inženjerijska pukovnija, Pukovnija PZO, Topničko-raketna pukovnija, Bojna NBKO i pukovnija veze HKoV), u Središtu za obuku i doktrinu logistike ZzP-a, te zasebnim Obučnim središtima HRM-a te HRZ i PZO-a. Najveći broj kandidata upućen je na obuku za borbene rodove (ukupno 417 kandidata u pješaštvo, oklopništvo i pomorstvo), a 207 kandidata upućeno je na obuku za rodove borbene potpore (topništvo, PZO, inženjerija, veza i NBKO).  Preostalih 116 kandidata upućeno je na obuku u tehničku, intendantsku, prometnu i graditeljsku službu.

Po završetku specijalističke vojne obuke novo će ljudstvo biti i raspoređeno u odgovarajuće postrojbe OS RH – gdje se planira da od ovoga broja 685 novih DVO bude u sastavu HKoV, 26 u Hrvatskoj ratnoj mornarici, 12 u HRZ i PZO, te još 17 u redovima Zapovjedništva za potporu. Riječ je tu o ljudima koji su jučer potpisali svoj prvi ugovor o vojničkoj službi, sklopljen s Ministarstvom obrane RH na tri godine. Nakon njega, a prema potrebama službe, takva osoba može sklopiti i drugi ugovor o vojničkoj službi (do pet godina), te možda konačno i treći ugovor o vojničkoj službi, u trajanju do šest godina.

Od ukupnog broja kandidata, budući su vojnici i mornari bili odabrani na više načina. Temeljem javnog natječaja za prijam u djelatnu vojnu službu pristiglo je njih 552, dok je preostalih 188 kandidata bilo odabrano među dragovoljnim ročnicima iz 2. uputnog roka za dragovoljno vojno osposobljavanje u 2014. godini. Što se spolne razdjele novoprimljenog ljudstva tiče, od ukupno 740 primljenih kandidata njih je 668 muškaraca (90,27 posto) i 72 žene (9,73 posto). Što se geografskog podrijetla novoga ljudstva u OS RH tiče, najviše kandidata došlo je iz Splitsko-dalmatinske županije, zatim iz Osječko-baranjske, te Vukovarsko-srijemske županije.

Iako u ovogodišnjem postupku prijma novih ljudi u OS RH nije do kraja ispoštovana planirana dinamika ovoga postupka, koju je već spomenuti dokument iz siječnja ove godine pokušao razraditi na kvartalnoj bazi, spomenimo i navod iz MORH-a da je jučerašnjim sklapanjem novih 740 prvih ugovora o vojničkoj službi ujedno izvedeno i određeno pomlađivanje djelatnog vojnog kadra u OS RH, budući je dosadašnji prosjek od 33 godine ovim potezom smanjen na 31,6 godinu.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.